zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja
Regulamin PDF Drukuj Email
Zasady korzystania z serwisu.

1. Pod poj?ciem "Serwis" rozumie si? serwis znajduj?cy si? pod adresem www.elitedomturcja.com oraz wszystkie funkcje i narz?dzia udost?pniane przez ten serwis.

2. Pod poj?ciem "U?ytkownik" rozumie si? ka?d? osob?, ktra w jakikolwiek sposb korzysta z Serwisu.

3. Zawarto?? stron internetowych Serwisu jest w?asno?ci? Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne, Andrzej Saja (zwane dalej Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne) z siedzib? w Frensham Drive, London, SW15 3ED, UK.

4. Wszystkie prawa zastrze?one. Prawa do u?ywania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dost?pnych w Serwisie podlegaj? w szczeglno?ci przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z p?n. zm.)

5. Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne zastrzega sobie prawo do decydowania o zawarto?ci Serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczno?ci uprzedzania u?ytkownikw o swoich zamiarach. Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne nie daje gwarancji aktualno?ci informacji umieszczonych na stronach Serwisu.

6. Us?ugi prezentowane za po?rednictwem Serwisu nie stanowi? oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie mog? by? podstaw? wysuwania roszcze? w stosunku do Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne. Milczenie w zwi?zku z wys?an? do Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne ofert? nie oznacza jej akceptacji.

7. Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?? obcych informacji i og?osze? zamieszczanych na stronach Serwisu.

8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj? postanowie? niniejszego Regulaminu oraz zobowi?zanie do przestrzegania go. U?ytkownik winien zapozna? si? z niniejszym Regulaminem.

9. Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne nie ponosi odpowiedzialno?ci za b??dy lub pomy?ki w Serwisie, jak rwnie? za nieprawid?owe pod wzgl?dem technicznym dzia?anie Serwisu oraz za przerwy w dost?pno?ci Serwisu.

10. Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne nie ponosi odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek szkod? bezpo?redni? lub po?redni?, wynikaj?c? z korzystania Serwisu.

11. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane s? tylko i wy??cznie w zakresie, na ktry w trakcie pozyskiwania tych danych U?ytkownik Serwisu wyrazi? zgod?. Wpis w formularzu Newsletter, wys?anie formularza zg?oszeniowego oznacza zainteresowanie otrzymywaniem informacji o nowych ofertach i us?ugach Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne, a tak?e wyra?enie zgody na przetwarzanie swoich danych dla celw marketingowych Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne. Dane te s? przetwarzane tylko dla celw wewn?trznych Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne i nie s? udost?pniane w ?adnej formie osobom i firmom trzecim. U?ytkownik ma prawo wgl?du, edycji oraz usuni?cia swoich danych z bazy danych Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne po uprzednim poinformowaniu Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne telefonicznie tel. 022 389 72 52 lub poczt? elektroniczn? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

12. Zastrzega si? mo?liwo?? wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane s? poprzez zamieszczenie nowej tre?ci Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowi?zuj? od momentu ich wprowadzenia
 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...