zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja
Turcja Wiadomo?ci PDF Drukuj Email

22.10.2013 Turcja coraz bli?ej Unii Europejskiej

UE otworzy nowy rozdzia? negocjacji akcesyjnych z Turcj?. Oznacza to zako?czenie ponad trzyletniego impasu w rozmowach UE-Ankara.
Ministrowie ds. europejskich pa?stw UE uzgodnili we wtorek w Luksemburgu, ?e 5 listopada otwarty zostanie kolejny rozdzia? negocjacji z Turcj? w sprawie przyst?pienia tego kraju do Unii. Oznacza to zako?czenie ponad trzyletniego impasu w rozmowach UE-Ankara.
W listopadzie Bruksela i Ankara rozpocz?? ma rozmowy na temat rozdzia?u, dotycz?cego polityki regionalnej. Wst?pnie kraje UE wyrazi?y na to zgod? ju? w czerwcu, uzale?niaj?c jednak ostateczn? decyzj? od raportu Komisji Europejskiej na temat post?pw Turcji na drodze do UE.
Brutalna reakcja tureckiej policji na protesty spo?eczne w Stambule i innych miastach w tym kraju na prze?omie maja i czerwca postawi?a wznowienie negocjacji pod znakiem zapytania.
W opublikowanym 16 pa?dziernika raporcie Komisja Europejska skrytykowa?a w?adze Turcji za dzia?ania w trakcie antyrz?dowych protestw, ale uzna?a, ?e negocjacje akcesyjne z tym krajem musz? nabra? tempa.
Niedawne wydarzenia w Turcji pokazuj? potrzeb? zaanga?owania UE, ktra jest punktem odniesienia dla reform w tym kraju - o?wiadczy? komisarz Unii ds. rozszerzenia Sztefan Fuele.
W swoich raporcie komisarz zwrci? uwag? na kilka wa?nych krokw podj?tych przez Turcj? w ostatnich 12 miesi?cach, takich jak przyj?cie pakietu reform s?downictwa i rozpocz?cie procesu pokojowego, ktry ma po?o?y? kres blisko 30-letniemu konfliktowi kurdyjskiemu.
W ci?gu rozpocz?tych osiem lat temu negocjacji w sprawie przyst?pienia Turcji do UE uda?o si? otworzy? 13 z 35 rozdzia?w negocjacyjnych. Tylko jeden - nauka i badania naukowe zosta? zamkni?ty. Negocjacje utrudnia opr niektrych pa?stw UE, g?wnie Niemiec, wobec przyj?cia Turcji do Unii, a tak?e zadawniony konflikt Ankary z Cyprem, jednym z cz?onkw Unii; Ankara wspiera samozwa?cz? Tureck? Republik? Cypru P?nocnego.

 

01.02.2013 Turecki sektor samochodowy d?wigni? eksportu

Zwi?zek Eksporterw Turcji (T?M) poda?, i? w styczniu 2013 roku w eksporcie zanotowano wzrost o 5,6% i wynis? on ponad 11 miliardw dolarw. W podsumowaniu ostatniego roku wzrost eksportu wynis? 3,2% i wynis? 138.2 miliarda dolarw. Stycze? 2013 roku w porwnaniu z pierwszymi miesi?cami ostatnich kilku lat przynis? najwy?szy poziom eksportu.
Najwi?cej, 1 miliard 491 milionw dolarw, przynis? eksport samochodw. 1 miliard 406 milionw dolarw wynis? wp?yw z eksportu w sektorze odzie?owym, natomiast 1 miliard 316 milionw dolarw przynis? eksport produktw chemicznych.
Najwy?szy skok wzrostu eksportu zanotowano w sektorze produkcji oliwy i orzechw laskowych, a tak?e w szeroko poj?tym sektorze wydobywczym.
Pod wzgl?dem rozmieszczenia geograficznego obszarw o najwi?kszym wzro?cie eksportu w minionym miesi?cu na czele rankingu znalaz?o si? wojewdztwo Gaziantep z poziomem 29%, a nast?pnie Denizli, Hatay, Ankara, Adana, Stambu?, Kocaeli, Izmir i Bursa.

01.02.2013 Tureckie banki na li?cie najlepszych na ?wiecie

Spo?rd wielu dzia?aj?cych na tureckim rynku prywatnych i pa?stwowych bankw a? 10 znalaz?o si? na li?cie 500 najbardziej warto?ciowych marek bankowych na ?wiecie o ??cznej warto?ci 10 mld USD, wynika z raportu opublikowanego przez Brand Finance, mi?dzynarodow? firm? zajmuj?c? si? wycen? marek, oraz magazyn The Banker.
Akbank uplasowa? si? na 86 pozycji z mark? o warto?ci 2,1 mld USD, natomiast turecki ?? Bankas? znalaz? si? na 89 miejscu z warto?ci? 2,06 mld USD. Pa?stwowy Halkbank i Vakifbank rwnie? znalaz?y si? na li?cie 500 najlepszych bankw, z warto?ci? odpowiednio 1,06 mld USD oraz 829 mln USD.
Z raportu wynika rwnie?, ?e podczas gdy banki w Turcji wykazuj? dobre wyniki gospodarcze, warto?? marek bankowych zanotowa?a spadek. Powodem mo?e by? spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego i deprecjacja tureckiej liry w stosunku do dolara.

 

31.01.2013 Warto?? tureckiego eksportu najwy?sza w historii

Eksport w Turcji wzrs? o 13,1% w 2012 r. porwnaniu do 2011 r., osi?gaj?c 152,5 mld USD, wynika z danych opracowanych wsplnie przez Turecki Urz?d Statystyczny (T?K) oraz Ministerstwo Ce? i Handlu w Turcji. Import spad? o 1,8% w stosunku do roku wcze?niejszego do 236,5 mld USD.
Deficyt w handlu zagranicznym zmniejszy? si? o 20,7% w 2012 r. do 83,9 mld USD z 105,9 md USD w 2011 r. Stosunek eksportu do importu wzrs? do 64,5%.
W uj?ciu miesi?cznym eksport wzrs? o 1,4% do 12,6 mld USD w grudniu 2012 r., podczas gdy import spad? o 3,7%. Stosunek eksportu do importu w grudniu ubieg?ego roku wynis? 63,8%.

 

04.01.2013 Inflacja w grudniu 2012 r. poni?ej oczekiwa?

Roczna stopa inflacji w Turcji spad?a do najni?szego poziomu od 15 miesi?cy w grudniu 2012 r., wynika z danych udost?pnionych przez Turecki Urz?d Statystyczny (T?K).
Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrs? o zaledwie 6,16% w grudniu ubieg?ego roku w porwnaniu do tego samego okresu rok wcze?niej. Wska?nik PPI wzrs? o 2,45%. Przyczyni?y si? do tego ni?sze ceny ?ywno?ci oraz spowolnienie popytu krajowego w?rd konsumentw. Stopa inflacji w grudniu spad?a poni?ej warto?ci w osi?gni?tej w listopadzie 2012 r. (6,37%) i nie sprawdzi?y si? dokonane na pocz?tku roku prognozy, ?e inflacja na tureckim rynku nie spadnie poni?ej 7%. Wska?nik inflacji z grudnia 2012 r. jest najni?szy od wrze?nia 2011 r., gdy ceny konsumpcyjne wzros?y o 6,15%.
Niski wska?nik inflacji ma zwi?zek ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego do 3% w ubieg?ym roku. Mia? on wi?kszy wp?yw na ceny ni? wysoko?? podatkw pa?stwowych czy wzrost cen energii.

 

02.01.2013 Rekordowa liczba pasa?erw na lotnisku w Stambule

Znacznie wi?ksza liczba osb odwiedzi?a lotnisko Ataturka w Stambule w 2012 r. ni? w jakimkolwiek innym roku. Liczba pasa?erw przekroczy?a 41 mln w porwnaniu do 37 mln w 2011 r.
Do wzrostu liczby pasa?erw przyczyni?o si? zwi?kszenie tras i lotw Tureckich Linii Lotniczych (THY) w 2012 r. lotnisko Ataturka jest g?wnym w?z?em THY. Liczba lotw wszystkich przewo?nikw na lotnisku wzros?a z 323 tys. w 2011 r. do 334 tys. w 2012 r.
?rednia liczba pasa?erw lotniczych lotw krajowych i mi?dzynarodowych wynosi?a 100 tys. dziennie. Najwi?kszy ruch na lotnisku odbywa? si? w poniedzia?ki, ?rody, pi?tki i soboty. Najwi?cej pasa?erw odwiedzi?o lotnisko Ataturka w Stambule we wrze?niu 2012 r., bij?c rekord dok?adnie 2 wrze?nia 130 tys. 587 pasa?erw ??cznie.
Obserwatorzy uznaj?, ?e mo?liwo?ci lotniska nie b?d? wystarczaj?ce dla zaspokojenia potrzeb podr?nych w przysz?o?ci. Tymczasowym rozwi?zaniem mia?oby by? przej?cie cz??ci terenu pobliskiego lotniska wojskowego w Stambule, przenosz?c jednocze?nie funkcje wojskowe do innego obiektu na obrze?ach miasta w kwietniu br.

 

03.08.2012 Turecki rynek nieruchomo?ci jeszcze bardziej otwarty dla zagranicznych nabywcw

Najnowsze zmiany w w tureckim ustawodawstwie dopuszcz? do rynku tureckiego rynku nieruchomo?ci nabywcw z krajw, ktre wcze?niej mia?y zablokowan? mo?liwo?? zakupu nieruchomo?ci w Turcji.
Nowy dekret umo?liwi dost?p do tureckiego z 129 krajw, w tym takich miejsc jak w Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Grecja.
Nowe rozporz?dzenie znosi orzeczenie wzajemno?ci, ktre zabrania?o nabywania tureckich nieruchomo?ci przez obywateli krajw, w ktrych obywatele tureccy nie mog? kupi? nieruchomo?ci.
Dekret rwnie? zwi?kszy ilo?? gruntw jak? obcokrajowcy mog? kupowa? w Turcji z 30 do 60 hektarw.
Ostateczne szczeg?y musz? jeszcze zosta? opublikowane i jest prawdopodobne, ?e zapisany b?dzie limit w liczbie nieruchomo?ci, ktre zagraniczni kupuj?cy mog? posiada? w Turcji.
Z ca?? pewno?ci? nowa ustawa dopuszczaj?ca wi?ksz? ilo?? inwestorw do tureckiego rynku nieruchomo?ci, przyczyni si? do wzrostu dynamiki i atrakcyjno?ci inwestycyjnej na tureckiego rynku nieruchomo?ci.

wiecej

 

12.07.2012 Turkish Airlines najlepsz? lini? Europy

Turkish Airlines - jedna z najszybciej rozwijaj?cych si? linii lotniczych na ?wiecie, po raz kolejny zosta? wybrany najlepsz? lini? Europy. Podczas rozdania nagrd World Airline Awards przyznawanych przez Skytrax za 2012 rok Turkish Airlines otrzyma?y tytu? "Best Airline Europe", "Best Premium Economy Seats" dla nowej klasy Komfort oraz "Best Airline Southern Europie".
Niemal 19 milionw pasa?erw, ponad 100 narodowo?ci, wzi??o udzia? w trwaj?cym 10 miesi?cy g?osowaniu, ktrego wyniki og?oszono podczas Farnborough International Airshow.

 

25.05.2012 Polska i Turcja, czyli nowe tygrysy Europy

Te kraje mog? si? cieszy?, ?e nie s? w strefie euro. Silny wzrost PKB i odporne na kryzys gospodarki stwarzaj? dobr? okazj? do inwestycji. Za wi?ksze ryzyko, inwestorw czeka wy?sza nagroda
W sytuacji gdy strefa euro balansuje na kraw?dzi, a kolejne kraje po?udnia Europy ponownie pogr??aj? si? w recesji s? na Starym Kontynencie miejsca, ktre zdaj? si? oaz? spokoju. Zdaniem serwisu Market Watch to Polska i Turcja. Ten popularny w?rd aktywnych ameryka?skich inwestorw portal zachwala dwa kraje w cyklicznym raporcie "Nowe tygrysy".
Nasze przewagi? M?ode spo?ecze?stwo, rosn?ca w si?? klasa ?rednia i nap?dzaj?ca wzrost konsumpcja.
Polska obok wspomnianej Turcji jest wymieniana jako gospodarczy lider Europy. Na pozosta?ych kontynentach przodownikami maj? by?: w Ameryce Po?udniowej Peru i Kolumbia, a w Azji Filipiny i Indonezja. Cho? nie s? to rynki z pierwszych stron gazet, to ich kondycja przyci?ga uwag? inwestorw, w chwili kiedy blaknie blask krajw BRIC, czyli Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Czy teraz nadejdzie era krajw PPIPT - Poland, Peru, Indonesia, Philippines, Turkey?

wi?cej

 

21.03.2012 Euro 2012 w Turcji?

W przysz?ym tygodniu UEFA zaprosi 53 swoich cz?onkw do sk?adania kandydatur na organizatora Euro 2020. Jak podaje Reuters, faworytem wydaje si? by? Turcja. Czy po raz pierwszy w historii mistrzostw Europy, pi?karze zagraj? poza geograficznymi granicami kontynentu?
Po polsko-ukrai?skich mistrzostwach kolejny turniej zorganizuj? Francuzi. W 2016 roku, po raz pierwszy w historii, o tytu? b?d? walczy? 24 dru?yny. Gospodarza Euro 2020 poznamy na prze?omie 2013 i 2014 roku (oficjalna data nie zosta?a jeszcze podana).
UEFA, jak podaje Reuters, na turniej we Francji i kolejny (ze wzgl?du na wyst?p 24 dru?yn, a nie 16), potrzebowa? b?dzie przynajmniej dziewi?ciu stadionw. W samym Stambule s? przynajmniej trzy na bardzo wysokim poziomie.
W wy?cigu o Euro 2016 Turcja przegra?a z Francj? jednym g?osem..

wi?cej

 

09.03.2012 Wzrasta liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w Turcji

W 2011 r. wzros?a o 6% liczba kobiet posiadaj?cych stanowiska kierownicze w Turcji (wg bada? przeprowadzonych przez GRANT Thorton). Og?em kobiety stanowi? 31% kadry kierowniczej. Turcja pod tym wzgl?dem wyprzedza kraje UE, gdzie ?redni udzia? kobiet w kadrach kierowniczych wynosi 24%. (HURRIYET www.hurriyet.com.tr)
W porwnaniu do krajw z ca?ego ?wiata, Turcja wypada bardzo korzystnie pod wzgl?dem kadry kobiecej posiadaj?cej stanowiska kierownicze. Turcja wyprzedza pod tym wzgl?dem nast?puj?ce grupy pa?stw: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny - 26% stanowisk kierowniczych stanowi? kobiety, UE -24%, Ameryka Po?udniowa - 21%, Ameryka P?nocna - 18%. ?rednia ?wiatowa udzia?u kobiet posiadaj?cych stanowiska kierownicze wynosi 21%.
W badaniu przeprowadzonym w 40 pa?stwach, Turcja pod wzgl?dem posiadanej kadry kobiecej na stanowiskach zarz?dzaj?cych zaj??a 8 miejsce, m.in. za Rosj?, Tajlandia, Gruzj? czy W?ochami. Z drugiej strony, ranking wskazuje, ?e najmniej kobiet managerw jest w Indiach, Niemczech i Japonii, ktre to kraje zaj??y ostatnie miejsca w badaniu. Warto zwrci? uwag? na du?? r?nic? mi?dzy Japoni? a innymi krajami Dalekiego Wschodu. Podczas gdy np. w Tajlandii czy na Filipinach udzia? kobiet wynosi 39%, w Japonii ta liczba wynosi jedynie 5%.
Wi?kszo?? kobiet piastuj?cych w Turcji stanowiska kierownicze pracuje w bran?y finansowej i handlowej. Mniejszo?? jest zatrudniona w sektorze marketingowym oraz zarz?dzania zasobami ludzkimi.
Odnosz?c si? do przeprowadzonych bada?, przedstawiciel Grant Thorton w Turcji Hilal Baltaci powiedzia?: Kobiety na przestrzeni wielu lat odgrywa?y wa?n? rol?, zarwno w rodzinie jak i w gospodarce pa?stwa. Gdy na ?wiecie udzia? kobiet menad?erw w strukturze zatrudnienia wzrs? o 1%, w Turcji wzrost ten wynis? a? o 6%. Dzi?ki zmianom, ktre dokona?y si? w ostatnich latach w postrzeganiu modelu rodziny w Turcji, coraz wi?cej kobiet szuka zatrudnienia i anga?uje si? w rozwj kariery zawodowej.

 

27.02.2012 Rosn?ca produkcja ?elaza w Turcji


W ostatnim roku Turcja awansowa?a z 10 miejsca i obecnie zajmuje 8 miejsce na ?wiecie. 14,4 % ?wiatowej produkcji ?elaza przypada na Turcj?.
Wed?ug ?rde? Organizacji Producentw ?elaza i Stali na ?wiecie, ?wiatowa produkcja stali i ?elaza spad?a w pierwszym miesi?cu roku o 7,8 % i wynios?a 116,7 mln ton. W tym samym czasie w Turcji wydobycie tych surowcw wzros?o i wynios?o 3mln 135 ty?. ton.
Turcja, ktra w minionym roku wyprodukowa?a 34,1 mln ton, by?a pod wzgl?dem produkcji na 10 miejsce na ?wiecie. Wed?ug danych produkcji ze stycznia 2012 roku, wyprzedzi?a Brazyli? i Ukrain? zajmuj?c 8 miejsce w globalnej produkcji. Ponadto, wed?ug tych samych ?rde?, produkcja Chin spad?a a? o 13%, ale to Chiny nadal s? najwi?kszym producentem ?elaza na ?wiecie. Zajmuj?ca drug? pozycj? Japonia, ze spadkiem rz?du 10,6 %, wyprodukowa?a 8,6 mln ton. Stany Zjednoczone, zajmuj?ce trzeci? pozycj?, zwi?kszy?y swoj? produkcje o 5,7 %, czyli do 7,6mln ton. Pozosta?e pa?stwa, ktre w rankingu znajduj? si? przed Turcj? to: Indie z 1% spadkiem - 6,1 mln ton produkcji , Rosja wzrost o 0,4% - 5,9 mln ton , Korea Po?udniowa spadek o 9,6% - 5,1 mln ton, Niemcy z 8,5% spadkiem do 3,4 miliona ton.
W minionym roku Turcja osi?gn??a rekordowy przyrost w produkcji stali i ?elaza, ktry wynis? 17 %, przy ?wiatowym wzro?cie produkcji stali i ?elaza wynosz?cym 6,8 %

 

22.06.2011 Gospodarka Turcji pnie si? w gr?.


Jest kraj, ktry zanotowa? w 2010 r. 8,9-proc. wzrost gospodarczy, w ktrym na gie?dzie obroty dwa razy przewy?szaj? GPW, a dzi?ki wysokim podatkom na?o?onym na paliwa problem dziury bud?etowej prawie nie istnieje. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego Turcja ma ci?gle rating ?mieciowy?
12 czerwca wybory w Turcji po raz trzeci z rz?du wygra?a Partia Sprawiedliwo?ci i Rozwoju (AKP), ktra zdoby?a 50 proc. g?osw. Mimo ?e w opinii politologw partia ma tendencje islamistyczne (wprowadza np. ograniczenia, je?li chodzi o spo?ywanie alkoholu), to Turcy nie mieli w?tpliwo?ci, na kogo odda? g?os.
?rd?o sukcesu AKP to cud gospodarczy. Od czasu gdy w 2002 r. rz?dy obj?? premier Recep Tayyip Erdogan, PKB si? potroi?, dochd per capita wzrs? dwukrotnie, a inwestycje zagraniczne nap?ywaj? szerokim strumieniem. Oprcz tego AKP rozpocz??o prywatyzacj? na du?? skal?, wprowadzi?o dyscyplin? fiskaln? i ujednolici?o wiele przepisw z prawem unijnym. I co najwa?niejsze - zd?awiono si?gaj?c? nawet 80 proc. hiperinflacj?.
- Jeste?my narodem homo economicus, zainteresowanym gospodark?, a ta ma si? pod rz?dami AKP bardzo dobrze - mwi? "Gazecie Wyborczej" Hseyinem Bagcim, profesor stosunkw mi?dzynarodowych na Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym w Ankarze.
Turcy s? dumni ze swojego kraju i na ka?dym kroku chwal? si? post?pem. Jako ?rd?o sukcesu gospodarczego obok koniecznych reform wskazuj? m?ode spo?ecze?stwo, w ktrym ?rednia wieku wynosi 28,5 roku, po?o?enie u wrt Azji i Bliskiego Wschodu oraz to, ?e Turcja mimo sporego, ponad 6-proc. spadku PKB w czasie kryzysu wysz?a z niego obronn? r?k?. - Nasze banki praktycznie nie mia?y toksycznych aktyww. Sektor finansowy nie ucierpia? na kryzysie - mwi Erkin Sahinoz, dyrektor generalny Erste Securities Istanbul. Sahinoz nie wspomina jednak, ?e to nie dzi?ki roztropno?ci tureckich mened?erw banki unikn??y bankructwa, lecz za spraw? silnego nadzoru finansowego wzmocnionego za rz?dw AKP. Sahinoz punktuje, ?e gospodarka Turcji opiera si? na konsumpcji wewn?trznej, co czyni j? podobn? do takich krajw jak USA czy Kanada. Na dalszych miejscach buduj?cych PKB s? inwestycje prywatne i publiczne. Mimo sukcesw na polu walki z kryzysem w kwietniu 2009 r. Turcja musia?a ratowa? si? po?yczk? z Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego w wysoko?ci kilkudziesi?ciu miliardw euro. Gospodarka szybko poradzi?a sobie ze spowolnieniem i ubieg?y rok zako?czy?a 8,9-proc. wzrostem. - Spokojnie, nie jeste?my Chinami. 9-proc. skok PKB w 2010 r. by? efektem niskiej bazy spowodowanej kryzysowym 2009 r. Nasz potencja? to 5 proc. wzrostu rocznie - mwi Sahinoz.

wiecej
12.06.2011 Turcja robi wielki skok

Od czasu gdy w 2002 r. rz?dy obj?? premier Recep Tayyip Erdogan, kraj bardzo si? zmieni?, a to dopiero pocz?tek transformacji. PKB si? potroi?, dochd per capita wzrs? dwukrotnie, a inwestycje zagraniczne nap?ywaj? szerokim strumieniem - pisze "Financial Times". Wyrastaj? nowe szko?y, szpitale, autostrady, linie kolejowe i lotniska. Dziesi?tki miast Anatolii zacz??y si? dynamicznie rozwija? dzi?ki nowej infrastrukturze i gazyfikacji rozleg?ych obszarw kraju. Erdogan najwyra?niej chce wycisn?? co najmniej tak trwa?e pi?tno na Turcji jak za?o?yciel republiki Kemal Atatrk. Jego partia, zakorzeniona w islamie, modernizuje Turcj?, ale i w?asny wizerunek. W ubieg?ym roku wzrost gospodarczy si?gn?? 8,9 proc. PKB. W ministerstwach i urz?dach obok dawnej ?wieckiej elity pojawi?y si? kobiety w chustach i m??czy?ni, ktrzy modl? si? pi?? razy dziennie - pisze "The Wall Street Journal".
"Wielki skok naprzd" i "cel 2023" to nie tylko wyborcze slogany. Turcja rzeczywi?cie jest gigantycznym placem budowy. Powstaj? tysi?ce zapr i elektrowni wodnych na prawie wszystkich wi?kszych rzekach. Obok ?rdziemnomorskiego portu Mersin buduje si? elektrownia atomowa. Druga powstaje nad Morzem Czarnym obok miasta Sinop.
BusinessClick
Premier Erdogan zaskoczy? ?wiat, zapowiadaj?c przekopanie kana?u o d?ugo?ci kilkudziesi?ciu kilometrw pomi?dzy Morzem Czarnym a morzem Marmara, by odci??y? zat?oczony Bosfor. Maj? powsta? dwa nowe miasta, by 17-milionowy Stambu? zyska? nieco oddechu.

wi?cej

06.06.2011 Turcja liczy na Polsk?

Polska b?dzie nadal wspiera? unijne aspiracje Turcji - zapewni? po spotkaniu z prezydentem Turcji Bronis?aw Komorowski.
Abdullah Gul na konferencji prasowej w Belwederze podzi?kowa? Polakom za dotychczasowe poparcie udzielane Turcji w ich unijnych negocjacjach. Prezydent liczy, ?e rozmowy akcesyjne przy?piesz? w drugiej po?owie tego roku.
- Mam nadziej?, ?e podczas polskiej prezydencji w UE zostan? poruszone techniczne sprawy zwi?zane z akcesj? Turcji do Unii. Mamy nadziej?, ?e ca?y okres polskiej prezydencji przy?pieszy negocjacje - przekonywa? Abdullah Gul.

01.06.2011 Turcja wakacyjnym hitem

Ju? w maju rozpocz??y si? dla biur podr?y wakacyjne ?niwa. Zainteresowanie jest ogromne - podaje "DGP".
Jak wynika z raportu przygotowanego dla DGP przez portale turystyczne Wakacje.pl i EasyGo.pl, w maju ponownie na pierwsze miejsce w?rd najpopularniejszych kierunkw trafi? Egipt z wynikiem 28% wszystkich zarezerwowanych wycieczek.
Jednak eksperci rynku turystycznego nie maj? w?tpliwo?ci, ?e hitem tego roku b?dzie Grecja lub Turcja. Jest to spowodowane tym, ?e w tym roku wyj?tkowo dobrze sprzedaj? si? wczasy rodzinne, a tym samym klienci poszukuj? hoteli z bogatym programem i wieloma atrakcjami na miejscu.
16.05.2011 Bezrobocie w Turcji b?yskawicznie spada

W przeci?gu roku bezrobocie spad?o w Turcji o prawie 3 punkty procentowe- pokaza?y oficjalne dane.W pierwszym kwartale bezrobocie w Turcji spad?o do 11,5 proc. W analogicznym okresie 2010 roku bezrobotnych by?o 14,5 proc. spo?ecze?stwa. W tym czasie 600 tys. ludzi znalaz?o prac?. ??czna liczba bezrobotnych wynosi teraz 2,9 mln.
Jeszcze wi?kszy procentowy spadek bezrobocia mia? miejsce w?rd m?odych ludzi. W ci?gu dwunastu miesi?cy zmniejszy?o si? z 25,5 do 20,6 proc.

21.03.2011 Tureckie eldorado?

Polskie fundusze inwestuj? w Turcji ju? od pi?ciu lat, jednak prawdziwy ich wysyp czeka nas w 2011 roku. Kolejna moda, czy uzasadnione dzia?anie?
To niezmiernie obiecuj?cy rynek, z podobnym potencja?em, jaki mia?a Polska na prze?omie wiekw twierdzi Krzysztof Grzegorek, prezes BZ WBK AIB Asset Management, zarz?dzaj?cego funduszami Arka. Jednocze?nie mamy do czynienia z r?nicami, ktre dzia?aj? na korzy?? tamtego rynku i wzmacniaj? pewno??, ?e w d?ugim terminie inwestycje funduszy przynios? ponadprzeci?tne zyski. W Turcji jest wiele sp?ek z dobrymi zarz?dami co stanowi najwi?kszy atut tego kraju z punktu widzenia inwestora mwi Katarzyna D?browska, zarz?dzaj?ca m.in. funduszami Arka BZ WBK Akcji ?rodkowej i Wschodniej Europy FIO i Arka Rozwoju Nowej Europy FIO
Jest te? Turcja mniej znana, bardziej atrakcyjna. To cz?onek NATO ze strategicznym po?o?eniem geograficznym i kraj, w ktrym 40 proc. obywateli pracuje na w?asny rachunek w mikrofirmach.
Turcja jest jedynym muzu?ma?skim pa?stwem w regionie szczyc?cym si? rozwini?tymi tradycjami demokratycznymi. Na nasz? korzy?? przemawia te? struktura demograficzna: ponad po?owa mieszka?cw uko?czy?a 15. rok ?ycia, a nie przekroczy?a 40. Ostatnie dziesi?? lat by?y czasem tzw. wielkiej transformacji, ktrej rezultatem jest np. zbudowanie stabilnego systemu bankowego z silnym, niezale?nym od rz?du bankiem centralnym wylicza Asaf Savas Akat, ekonomista, profesor Uniwersytetu Bilgi w Stambule.


09.03.2011 Turecki model

Turcja mo?e odegra? rol? modelu dla krajw arabskich, ktre wejd? na drog? demokratyzacji. Jednak, jej atrakcyjno?? i potencja? oddzia?ywania na pa?stwa arabskie zale?y w du?ym stopniu od powodzenia budowy nad Bosforem demokracji liberalnej z prawdziwego zdarzenia. Realizacji pozytywnego scenariusza bardzo pomog?aby reaktywacja tureckiego procesu integracji europejskiej.
Obalenie Ben Aliego, Mubaraka i zbli?aj?cy si? kres Kadafiego spowodowa?y, ?e pojawi?a si? realna szansa na demokratyzacj? ?wiata arabskiego. Demokratyzacja i modernizacja ?wiata arabskiego le?y w ?ywotnym interesie UE, gdy? zale?y od nich stabilizacja naszego po?udniowego s?siedztwa. Tradycje demokratyczne s? s?abe w ?wiecie arabskim. Z tego powodu bardzo wa?n? kwesti? jest znalezienie modelu do na?ladowania dla Arabw.
Przemiany wewn?trzne, ktre zasz?y w Turcji - jej bezprecedensowa demokratyzacja i modernizacja pod rz?dami konserwatywnej Partii Sprawiedliwo?ci i Rozwoju (AKP) - s? g?wn? przyczyn? turkomanii w ?wiecie arabskim. Bior?c pod uwag?, deficyt wolno?ci w ?wiecie arabskim demokratyzacja Turcji jest dla Arabw nawet wa?niejsza ni? jej modernizacja. Turcja bije rekordy popularno?ci w?rd arabskich spo?ecze?stw na niespotykan? dot?d skal?, wyprzedzaj?c wszystkich innych wa?nych graczy miejscowych i zewn?trznych w regionie.
Wed?ug kompleksowych bada? przeprowadzonych jesieni? 2010 r. przez turecki think-thank TESEV Orta Doguda Turkiye Aligsi 2010 w najwa?niejszych arabskich krajach Bliskiego Wschodu 80% Arabw zadeklarowa?o pozytywn? opini? na temat Turcji. Niemal tyle samo zadeklarowa?o poparcie dla dalszego wzmocnienia jej wp?yww na Bliskim Wschodzie. Ponad 2/3 uzna?o, ?e Turcja mo?e by? modelem dla krajw arabskich oraz, ?e jest przyk?adem udanego ma??e?stwa islamu z demokracj?. W efekcie liczne partie islamskie w ?wiecie arabskim deklaruj? ch?? na?ladowania rz?dz?cej Turcj? od 2002 r. konserwatywnej, post-islamistycznej Partii Sprawiedliwo?ci i Rozwoju (AKP). W Maroku umiarkowani islami?ci za?o?yli nawet ugrupowanie nosz?ce t? sam? nazw?. Ta wielka popularno?? Turcji jest tym bardziej spektakularna, ?e 10 lat temu by?a ona jednym z najmniej lubianych krajw w ?wiecie arabskim.
Niezwykle popularna sta?a si? w ?wiecie arabskim kultura turecka (seriale, pi?ka, muzyka). Tematyka turecka jest tak?e bardzo obecna w arabskiej prasie i programach informacyjnych. Turcja sta?a si? popularn? destynacj? dla turystw arabskich. Turcja znios?a wizy wobec wielu krajw regionu. Zdecydowanie wzros?a wymiana handlowa i inwestycje zagraniczne mi?dzy Turcj? i krajami arabskimi. W wielu krajach arabskich tureckie firmy niemal zmonopolizowa?y sektor budowlany. Prognozy ekonomiczne wskazuj? na pog??bienie tych trendw w najbli?szych dekadach03.03.2011 Arka zmienia subfundusz i koncentruje si? na Turcji

BZ WBK AIB TFI S.A. planuje przekszta?cenie regionalnego subfunduszu akcyjnego Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy w fundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Zgodnie z og?oszeniem o zmianie statutu funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO, przekszta?cenie nast?pi 28 maja br. Celem zmiany jest umo?liwienie klientom wi?kszej ekspozycji na perspektywiczny rynek turecki oraz zr?nicowanie oferty funduszy Arka dzia?aj?cych poza Polsk?
- W naszym przekonaniu Turcja jest jednym z najciekawszych rynkw do inwestowania. Jej g?wne atuty to: zdrowe, ?wietnie zarz?dzane biznesy, m?ode, dynamicznie rozwijaj?ce si? spo?ecze?stwo, a tak?e du?y, p?ynny rynek mwi Katarzyna D?browska, zarz?dzaj?ca funduszem. Mimo ostatnich zawirowa? w p?nocnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, ktre prze?o?y?y si? na spadki na gie?dzie w Stambule, jeste?my przekonani, ?e perspektywy wzrostu tego rynku w d?ugim terminie s? nadal atrakcyjne - dodaje
28.02.2011 Turcja inwestuje w bran?? hotelarsk?

Tureckie w?adze do roku 2012 spodziewaj? si? minimum 7%-owego wzrostu w krajowej bran?y turystycznej. Wielu ekspertw pod wzgl?dem post?pu gospodarczego w ostatnich latach, porwnuje Turcj? do Brazylii. Jednak kraj ten wci?? ma du?y potencja? do dalszego rozwoju, szczeglnie je?li chodzi o bran?? hotelarsk?.
Turcja od d?u?szego czasu cierpi na niedobr hoteli tak zwanej klasy ?redniej, w zwi?zku z czym tury?ci bardzo cz?sto zmuszani s? do nocowania w obiektach bardzo surowo wyposa?onych, albo do p?acenia zbyt wygrowanych stawek w hotelach luksusowych. Ze wzgl?du na to, eksperci z bran?y turystycznej spodziewaj? si?, ?e w najbli?szych latach powstanie w Turcji du?a liczba hoteli 3- i 4-gwiazdkowych.
Horwath HTL jest najwi?ksz? na ?wiecie firm? konsultingow?, ktra wykorzysta?a ostatnie wydarzenia do podkre?lenia znaczenia Turcji dla bran?y hotelarskiej w najbli?szych latach. Mowa tutaj mi?dzy innymi o pierwszej w regionie Azji ?rodkowej konferencji, w ktrej uczestniczy?o 330 delegatw z 32 krajw. Bran?a turystyczna w Turcji jest traktowana jako bardzo wa?ny element krajowej gospodarki oraz jako sposb na promowanie pokoju i zrozumienia mi?dzy lud?mi. Inna sprawa, ?e wi?ksza ilo?? zagranicznych inwestycji wprowadzi wi?kszy spokj do krajowej polityki, co mo?e wyj?? dla Turcji tylko na plus w kontek?cie jej dalszego rozwoju
23.02.2011 Zmiana zasad wydawania wiz turystycznych dla obywateli polskich
Jak poinformowa?o Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 1 marca 2011 roku obywatelom polskim, posiadaj?cym paszporty zwyk?e, na przej?ciach granicznych Republiki Turcji b?dzie wydawana wielokrotna wiza turecka uprawniaj?ca do pobytu do 90 dni w ci?gu 180 dni jej wa?no?ci (licz?c od daty pierwszego wjazdu), w formie naklejki wklejonej do okazanego przy wje?dzie do Turcji paszportu, za op?at? w wysoko?ci 20 USD/15 EUR.
W zwi?zku z powy?szym obywatele polscy przy wje?dzie do Turcji winni posiada? paszporty wa?ne na okres, co najmniej 6 miesi?cy od daty wjazdu.
Wydawane na przej?ciach granicznych obywatelom polskim wizy w formie naklejki s? wy??cznie wizami turystycznymi.
Obywatele polscy, ktrzy zamierzaj? przebywa? w Turcji na pobyt d?u?szy (powy?ej 90 dni) w celach innych ni? turystyczne np. podj?cia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac monta?owo-serwisowych, po??czenia si? z rodzin?, powinny otrzyma? w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowego pobytu. Powy?sze zmiany w praktyce wydawania wiz tureckich nie b?d? obejmowa? obywateli polskich, ktrzy wjechali do Turcji przed 1 marca 2011 r

10.12.2010 Turcja nadal ro?nie

Turecka gospodarka uros?a w III kwartale o 5,5 proc. r/r.
To dane nieco gorsze od oczekiwa?, ale jednak nadal dosy? dobre komentowa? Haluk Burumcekci, g?wny ekonomista Fortis Banku w Stambule. W III kwartale wyra?ony w USD g?wny wska?nik tureckiego rynku akcji wzrs? 31 proc., blisko dwa razy wi?cej, ni? ?wiatowe indeksy rynkw wschodz?cych.
08.12.2010 Polska za przy?pieszeniem negocjacji akcesyjnych z Turcj?

Polska w ramach sprawowania prezydencji w UE b?dzie chcia?a przy?pieszenia negocjacji akcesyjnych mi?dzy Uni? a Turcj? - zadeklarowa? premier Donald Tusk, ktry spotka? w Ankarze z szefem tureckiego rz?du Recepem Tayyipem Erdoganem.
Tusk przypomnia?, ?e Polska - odk?d sta?a si? cz?onkiem Unii Europejskiej - anga?uje si? w proces rozszerzania UE. - Wsplnie z premierem Erdoganem wyrazili?my nadziej?, ?e zbli?aj?ca si? polska prezydencja b?dzie p?roczem, kiedy negocjacje nabior? przy?pieszenia, a post?p w tych negocjacjach b?dzie wyra?niejszy ni? w ostatnich kilkunastu miesi?cach.
08.12.2010 Turcja wyrasta na regionaln? pot?g? motoryzacyjn?

Turcja, rzadko kojarzona z przemys?em samochodowym, prze?cignie w tym roku Czechy jako najwi?kszy producent aut we wschodz?cej Europie, nie licz?c Rosji. W tym roku w Turcji wyprodukowano o jedn? trzeci? aut wi?cej ni? rok temu. Sprzeda? aut w tym kraju wzros?a o 32 proc., co wskazuje na dynamiczne wyj?cie z kryzysu. Producenci ledwo nad??aj? z zaspokajaniem popytu.
Wed?ug wst?pnych szacunkw w 2010 roku Turcja wyprodukuje 1,05 mln aut. To wi?cej ni? Czechy lub S?owacja, ktre sta?y si? motoryzacyjnym zag??biem Europy Wschodniej

18.10.2010 Warto kupi? mieszkanie w Turcji
W ocenie Global Property Guide najbardziej perspektywicznym rynkiem w Europie jest obecnie Turcja ze wzgl?du na niskie ceny metra kwadratowego w Stambule (?rednio 1390 euro za mkw.), przeci?tn? rentowno?? najmu (5,5 proc.), akceptowalny poziom kosztw transakcyjnych (ok. 10 proc. ??cznie dla obu stron transakcji), stosunkowo nisk? stop? podatkow? dla dochodw z najmu, a tak?e szybki rozwj gospodarki.

28.07.2010 Cameron: Wpu??my Turcj? do UE
Brytyjski premier David Cameron ostro skrytykowa? Bruksel? za zwlekanie z przyj?ciem Turcji do UE i zarzuci? Europie antymuzu?ma?skie uprzedzenia.
Kiedy my?l? o tym, co Turcja zrobi?a dla obrony Europy jako cz?onek NATO i co robi dzi? w Afganistanie, rami? w rami? z europejskimi sojusznikami, czuj? gniew w zwi?zku z tym, ?e wasze post?py na drodze do Unii s? tak op?niane - mwi? Cameron wczoraj w Ankarze do tureckich biznesmenw. - Uwa?am, ?e to nie w porz?dku pozwala? Turcji ochrania? nasz obz, ale nie wpuszcza? jej do namiotu - oburza? si?.
05.07.2010 Turcja najszybciej wychodzi z kryzysu

Turcja daje przyk?ad zad?u?onym krajom po?udniowej Europy. Podczas gdy s?siedni? Grecj? przed bankructwem uratowa?a pomoc finansowa MFW i Unii Europejskiej, turecka gospodarka wzros?a w pierwszym kwartale a? o 11,7 proc.
Og?oszone w zesz?ym tygodniu wyniki oznaczaj?, ?e w grupie G20 Turcja pod wzgl?dem wzrostu gospodarczego ust?puje tylko Chinom i bezapelacyjnie wyprzedza wszystkie 27 pa?stw UE.
12.06.2010 Najciekawsze rynki wschodz?ce

Popularny miesi?cznik Fortune radzi Amerykanom, ?eby cz??? emerytalnych oszcz?dno?ci ulokowali na rynkach wschodz?cych. Najlepsze perspektywy maj? Indie, Brazylia i Turcja
Amerykanie s? przywi?zani do krajowego rynku akcji. Z danych specjalizuj?cej si? w zarz?dzaniu aktywami firmy Vanguard wynika, ?e nieca?a jedna trzecia klientw, dla ktrych Vanguard prowadzi plany emerytalne, zainwestowa?a cz??? ?rodkw zagranic?.
Tylko co dziesi?ty klient naby? aktywa funduszy inwestuj?cych na rynkach wschodz?cych. Tymczasem zyski z inwestycji na tamtejszych rynkach akcji znacznie przewy?szaj? stopy zwrotu z rynku ameryka?skiego Vanguard Emerging Markets Stock Index Fundu, ktry jest funduszem typu ETF i ma w swoim portfelu ok. 850 przedsi?biorstw z rynkw wschodz?cych w ostatnich 10 latach (do 30 kwietnia 2010 roku) zarabia? ?redniorocznie 11,2 proc. Indeks S&P500 w tym samym czasie praktycznie nie zmieni? warto?ci.
Te proporcje mog? w najbli?szych latach nie zmieni? si? przygniecione d?ugiem Stany Zjednoczone nie b?d? rozwija? si? zbyt szybko. Podobnie Europa Zachodnia, gdzie kryzysy fiskalny jest na tyle powa?ny, ?e zagra?a istnieniu wsplnej waluty. Tymczasem gospodarki rynkw wschodz?cych s? rozp?dzone i niewiele wskazuje, ?eby co? mia?o je zatrzyma?.
Atutem Turcji s? niskie koszty produkcji i atrakcyjne geograficzne po?o?enie, ktre daje tamtejszym przedsi?biorstwom ?atwy dost?p do rynkw Europy Zachodniej, Zatoki Perskiej i Rosji. W 2009 roku tamtejszy rynek akcji poszed? w gr? o 108 procent.
Polska jedyna zielona wyspa Europy pozostaje przez Fortune niezauwa?ona.

09.06.2010 Turcja jako mocarstwo regionalne

W dzisiejszym zglobalizowanym ?wiecie kluczow? rol? przy ocenie potencja?u danego pa?stwa na arenie mi?dzynarodowej odgrywa oszacowanie jego zdolno?ci ekonomicznych. Wybiegaj?c znacz?co w przysz?o??, uwypukli? wpierw najwi?ksze gospodarcze zalety Turcji, to jawi si? obraz pa?stwa, ktre ma mo?liwo?ci osi?gni?cia statusu aktora globalnego.
Potencja? Turcji b?dzie progresywnie rosn??, co znajdzie prze?o?enie w umocnieniu pozycji Ankary najpierw w s?siednich regionach, za? p?niej w skali makroregionalnej. Wed?ug prognoz demograficznych populacja turecka b?dzie liczy?a w 2050 roku oko?o 100 milionw ludzi. Wtedy te? gospodarka turecka b?dzie prawdopodobnie 10-12 gospodark? ?wiata, wi?ksz? od gospodarki w?oskiej i nieznacznie mniejsz? od francuskiej i brytyjskiej. Turcja stanie si? jednocze?nie wielkim rynkiem zbytu dla towarw i us?ug zagranicznych. Potencja? ludno?ciowy, przy za?o?eniu implementacji niezb?dnych reform gospodarczych zbli?aj?cych lub zrwnuj?cych Turcj? ze standardami Unii Europejskiej, jest bowiem gwarantem silnego zaplecza si?y roboczej i znacznego rynku wewn?trznego szczeglnie wa?nego przy cyklicznie pojawiaj?cych si? w gospodarce ?wiatowej kryzysach.

Je?li doda? do tego dalsze zintensyfikowanie wi?zi gospodarczych ze ?wiatem (poprzez wzrost wolumenu wymiany handlowej, wi?ksz? liczb? tureckich kontraktw budowlanych i inwestycji zagranic?, a tak?e dalsz? bezprecedensow? skal? inwestycji zagranicznych w Turcji), mo?emy mie? do czynienia ze znacznie szybsz? odbudow? chwilowo zachwianej gospodarki, ni? mog?oby si? wydawa?. Turcja b?d?c cz?onkiem grupy G20 mo?e bowiem tak?e wp?ywa? na realny kierunek zmian w systemie ekonomii ?wiatowej, uwzgl?dniaj?c w?asne potrzeby i stoj?ce przed pa?stwem wyzwania. Ponadto turecka polityka ekonomiczna z pewno?ci? osi?gn??aby apogeum w momencie ew. przyst?pienia do Unii Europejskiej organizacji, ktra jeszcze do niedawna (do mniej wi?cej 2005 roku) by?a g?wnym inicjatorem reform polityczno-gospodarczych podejmowanych przez Ankar?. Spekulacyjny charakter powy?szych stwierdze? nie ma charakteru dogmatycznego i pokazuje jedynie, ?e Turcja posiada pewne instrumentarium, ktre pozwala przypuszcza?, ?e si?a ekonomiczna mo?e by? realnym wzmocnieniem pozycji tureckiej na ?wiecie.
29.05.2009 Nie ma mowy o Europie bez Turcji
- Zbigniew Brzezi?ski w ksi??ce "Wielka szachownica" nazwa? ten obszar euroazjatyckimi Ba?kanami. Morze Czarne, Kaukaz - poprzez niego Azja Centralna i Bliski Wschd. Turcja jest kluczem do tego regionu. Ma te? du?e perspektywy rozwojowe. Ju? teraz jej gospodarka - liczona w sile nabywczej - to 900 miliardw dolarw, a s? perspektywy, ?e b?dzie si? rozwija?a znacznie szybciej ni? kraje europejskie. W efekcie powi?kszenia populacyjnego i ekonomicznego Unii wzros?oby jej znaczenie w grze globalnej i wzros?aby mo?liwo?? oddzia?ywania Europy na pa?stwa, ktre wymieni? przewodnicz?cy Saryusz-Wolski.
- Mocno rzecz upraszczaj?c: Turcja wrogw si? nie l?ka.
Adam Balcer: - Pod wzgl?dem uzbrojenia i do?wiadczenia bojowego posiada sm? armi? ?wiata.
Gen. Roman Polko: - Pod wzgl?dem liczebnym stanowi drug? armi? w NATO. Turcja jest jednym z tych krajw, ktre do tej pory nie zrezygnowa?y z poboru. Ludzie nie unikaj? s?u?by wojskowej - cieszy si? tam ona ogromnym presti?em. Etos s?u?by, a w zwi?zku z tym morale jest bardzo du?e. Armia jest oczkiem w g?owie cywilnych politykw w Turcji - czego nie mo?na powiedzie? o polskiej armii - ale i to ma swoje minusy...
Jacek Saryusz-Wolski: - Armia stoi tam na stra?y ?wiecko?ci pa?stwa. Paradoks jednak polega na tym, ?e tak silna rola armii w pa?stwie jest sprzeczna ze standardem europejskim.
- Wielu przeciwnikw obecno?ci Turcji w Unii wysuwa argument geograficzny...
- To prawda, tylko kilka proc. powierzchni Turcji le?y w Europie. Ale gdy do UE przyjmowano Cypr - w ca?o?ci le??cy poza geograficznym obszarem kontynentu europejskiego - taki argument nie by? wysuwany.
- Turcja neguje ludobjstwo Ormian dokonane na jej terytorium, znaczn? cz??? jej obywateli stanowi? Kurdowie, ktrych status w szeregu kwestiach jest upo?ledzony...
Adam Balcer: - A bez UE Turcja nigdy nie zbuduje pe?nej demokracji.
- Z drugiej strony, przy obecnym status quo, po co w?adzom Turcji zabiega? o cz?onkostwo w UE - czy nie rozumiej?, ?e tak jak Hiszpania b?d? musieli przyzna? bardzo szerok? autonomi? regionom?
- Zabrzmi to cynicznie: A dlaczego ma si? upodabnia? do modelu hiszpa?skiego? Grecja nie uznaje mniejszo?ci macedo?skiej, a jest w UE. Realny scenariusz dla Turcji: autonomia kurdyjska - zw?aszcza w sensie kulturowym - b?dzie poszerzana, w ca?ym kraju dojdzie do decentralizacji.
- Za reprezentanta sprawy kurdyjskiej uwa?a si? marksistowsk? Parti? Pracuj?cych Kurdystanu - pos?uguj? si? has?ami, ktre historia zdewaluowa?a...
- To niewa?ne, rwnie dobrze mogliby by? nazistami. Ich problemem jest to, ?e s? za s?abi. My?l?, ?e wraz z podnoszeniem si? poziomu ?ycia - w tym bardzo pomocna by?aby UE - nastroje b?d? si? pragmatyzowa?.
- A co si? stanie, je?eli ten delikatny u?cisk d?oni - ktrym Europa jest zwarta z Turcj? - rozlu?ni si??
- Mo?e wej?? w taktyczne sojusze - np. z Rosj? - wymierzone w UE. Turcja zwi?zana z Europ? to w d?ugoterminowej perspektywie wypchni?cie Rosji z obszaru postsowieckiego. Rosja populacyjnie si? kurczy. Coraz wa?niejsi b?d? w niej muzu?manie. Dzi? jest ich 15 proc., nied?ugo b?dzie 30 - wi?kszo?? z nich jest tureckoj?zyczna. UE potrzebuje porozumienia ze ?wiatem islamu. Kraj muzu?ma?ski, ktry wyr?nia si? pod wzgl?dem ustrojowym i ekonomicznym warto mie? po swojej stronie.


21.05.2009 TURCJA kraj czterech mrz

Turcja to kraj, ktry na li?cie najwi?kszych gospodarek ?wiata zajmuje 17-st? lokat? i jest 6-tym pod wzgl?dem wielko?ci partnerem handlowym krajw Europejskich. Szacuje si?, i? do roku 2050 populacja, ktra aktualnie wynosi oko?o 72 mln, zajmuj?c tym samym 17-nast? pozycj? na ?wiecie, b?dzie najwi?ksz? w Europie. To zaledwie u?amek argumentw, ktre przemawiaj? za inwestycyjn? atrakcyjno?ci? rynku nieruchomo?ci w Turcji.
Znajduje si? on aktualnie w okresie dynamicznego wzrostu, ktry zosta? dodatkowo pobudzony przyj?t? w 2003 roku przez Parlament ustaw? reguluj?c? sprzeda? nieruchomo?ci obcokrajowcom. Dzi?ki nowelizacji istniej?cych przepisw, obcokrajowcy oraz zagraniczne fundusze maj? tak?e mo?liwo?? nabycia ziemi wraz z projektem zabudowy. D?ugo odk?adane przepisy dotycz?ce kredytw hipotecznych, ktre zosta?y wprowadzone w lutym 2007 roku tak?e b?d? mia?y pozytywny wp?yw na rozwj rynku. Wzrosty cen tureckich nieruchomo?ci zwi?zane s? tak?e z oglnym trendem jaki obejmuje kraje basenu Morza ?rdziemnego, gdzie poziom cen ulega sta?emu wzrostowi. Wed?ug wielu ekspertw aprecjacja kapita?u na obszarze tureckiego wybrze?a ulegnie du?ej zwy?ce na przestrzeni najbli?szych dwch trzech lat.
Turecka gospodarka przyci?ga coraz wi?cej mi?dzynarodowych przedsi?biorstw, co jest zwi?zane zarwno z jej dynamicznym rozwojem, strategiczn? lokalizacj? jak i ze staraniami kraju o przyst?pienie do Unii Europejskiej. Turcja ulokowana jest Blisko rynkw Azji Centralnej, ?rodkowego Wschodu, P?nocnej Afryki oraz Europy. Swoje poparcie dla jej stara? o cz?onkostwo w UE podczas wizyty w Ankarze w maju 2008 roku wyrazi?a krlowa Wielkiej Brytanii, El?bieta II. Stwierdzi?a ona, i? Turcja odgrywa wyj?tkow? rol? mostu pomi?dzy wschodem a zachodem w decyduj?cym czasie dla Unii Europejskiej i dla ?wiata w ogle. Monarchini doda?a rwnie?, ?e Turcja jest dzi? tak wa?na jak jeszcze nigdy nie by?a, podkre?laj?c jej strategiczn? lokalizacj?.
Warto zwrci? uwag? na fakt i?, ceny na tureckim rynku nieruchomo?ci s? du?o ni?sze ni? w pa?stwach Unii, pomimo rozpocz?cia nap?ywu zagranicznych inwestorw od roku 2003, zw?aszcza w rejonach Istambu?u, Antalyi i Bodrum. Najwi?ksze jednak wzrosty b?d? mia?y miejsce w momencie przyst?pienia Turcji do Unii Europejskiej. Tureckie w?adze dok?adaj? wszelkich stara? by spe?ni? wymagania jakie zosta?y przed nimi postawione. Ich efektem jest wi?ksze zaufanie i wzrost zainteresowania krajem w?rd zagranicznych inwestorw.
Turcja charakteryzuje si? wysok? stabilno?ci? ekonomiczn? co jest zas?ug? obecnego rz?du. Islamistyczna Partia Sprawiedliwo?? i Rozwj, ktra wygra?a wybory w listopadzie 2002, a nast?pnie kolejne w lipcu 2007, rozwi?za?a wiele problemw gospodarczych, z ktrymi Turcja boryka?a si? przez znaczny okres czasu. Kierowany przez premiera Recep Tayyip Erdogana, rz?d po?o?y? nacisk na us?ugi i pobudzi? wzrost gospodarczy, a jego priorytetem sta?y si? starania kraju o przyst?pienie do Unii Europejskiej. ?redni poziom wzrostu gospodarczego od 2002 r. do 2006 r. wynis? 7,2%. PKB per capita zwi?kszy? si? z 3,560 USD w 2002 do ponad 9 tys. USD aktualnie. Stopa bezrobocia 9,6% poprawi?a si? w 2007 r. z 10,3% w 2002 roku. Deficyt bud?etowy spad? do 1,6% PKB w 2007 r., i osi?gn?? najni?szy poziom od 30 lat.
Informacje przedstawione przez tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki wskazuj?, i? w roku 2008 odwiedzi?o Turcj? a? 26,3 mln turystw i by?o to o prawie 13% wi?cej ni? w roku poprzednim. Przedstawione przez Brytyjskie Stowarzyszenie Agencji Turystycznych (ABTA) dane wskazuj? na 20% wzrost liczby rezerwowanych przez Brytyjczykw wycieczek do Turcji. W d?u?szym okresie do 2023 celem w?adz jest przyci?gni?cie 50 mln odwiedzaj?cych oraz 50 mld USD zyskw rocznie. Stwarza to bardzo du?e mo?liwo?ci osi?gni?cia zyskw z posiadania nieruchomo?ci w wakacyjnych miejscowo?ciach.
Pi?kne pla?e i ciep?y klimat sprawiaj?, ?e kraj ten jest coraz bardziej popularnym miejscem letniego wypoczynku dla turystw z ca?ego ?wiata. Tureckie lata s? o wiele d?u?sze ni? w innych europejskich kurortach i oferuj? wi?cej s?onecznych godzin w ci?gu roku. Zwroty z wynajmu apartamentw z wysokim metra?em, si?gaj? w Istambule 5,8%. W przypadku mniejszych nieruchomo?ci wynosz? one ?rednio 7-8%. Natomiast w miejscowo?ciach stricte turystycznych zwroty s? tam relatywnie wy?sze.
Doskona?e perspektywy inwestycyjne oferuje zarwno najwi?ksza aglomeracja Europy Istambu?, jak i mniejsze miasta, takie jak Ankara, Antalya, Gazantiep, Izmir, czy Kayseri.
W raporcie zatytu?owanym Wzrastaj?ce Trendy na Europejskich Rynkach nieruchomo?ci 2008 stworzonym przez Urban Land Institute (ULI) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC) i omawianym na konferencji pod tym samym has?em, skupiaj?cej 400 specjalistw z bran?y okre?lono Istambu? mianem Miasta Mo?liwo?ci.
Wielu konsultantw doradza?o inwestorom zakup nieruchomo?ci w Istambule, ktry zanotowa? znakomity wzrost i w?rd 27 miast znalaz? si? na pierwszym miejscu pod wzgl?dem sprzeda?y nieruchomo?ci komercyjnych i na drugim pod wzgl?dem sprzeda?y domw i ziemi. Jak powiedzia? jeden z uczestnikw konferencji Istambu?, ze swoim przeludnieniem oraz wzrastaj?cymi przychodami i dobr? kondycj? gospodarki sta? si? Indiami Europy. W raporcie zauwa?ono tak?e, i? inne miasta Turcji, takie jak Antalya na po?udniu, Izmir na wschodzie, Kayseri i Ankara w Centralnej Anatolii oraz Gazantiep w Po?udniowej rwnie? przyci?gaj? coraz wi?ksz? liczb? inwestorw.

Ponad 70% populacji ?yje w miastach i parytet ten wci?? b?dzie si? zwi?ksza? ze wzgl?du na sta?? urbanizacj? kraju. Ponad 60% spo?ecze?stwa to ludzie m?odzi (poni?ej 35 lat) co w uj?ciu liczbowym oznacza i? ka?dego roku 750 000 osb b?dzie poszukiwa?o pracy oraz w?asnego mieszkania. Tak ogromna populacja stanowi gwarancj? silnego wewn?trznego rynku nieruchomo?ci przy realizacji zyskw z odsprzeda?y nieruchomo?ci.


22.12.2008 Bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w Turcji

Bezpo?rednie inwestycje zagraniczne s? bardzo wa?nym aspektem ekonomicznym dla ka?dego rozwijaj?cego si? kraju.
Przyczyniaj? si? znacznie do rozwoju gospodarczego nie tylko poprzez wymierny wp?yw na PKB ale tak?e poprzez wspieranie niedorozwini?tych ga??zi przemys?u oraz nap?yw wiedzy i kultury organizacyjnej. Z wymienionych faktw doskonale zdaj? sobie spraw? przedsi?biorcy oraz przedstawiciele administracji w Turcji, efektem czego powsta?o YASED (International Investors Assotiation of Turkey) - Tureckie Stowarzyszenie Zagranicznych Inwestorw - organizacja non-profit maj?ca na celu polepszanie klimatu inwestycyjnego w Turcji.
W latach 90-tych do Turcji nap?ywa?o rocznie, ?rednio zaledwie oko?o 1 miliarda USD. Liczba ta poprawia?a si? jednak znacznie w kolejnych latach osi?gaj?c poziomy: 2,9 miliarda USD w roku 2004; 9,8 miliarda USD w roku 2005; 20 miliardw USD w roku 2006 oraz 21,9 miliarda USD w roku 2007.
Blisko 50 miliardw USD Bezpo?rednich Inwestycji Zagranicznych (FDI - Foreign Direct Investment) wp?yn??o do kraju w latach 2003-2007.
Aby podtrzyma? wysoki poziom Turcja koncentruje si? na kontynuowaniu reform i usprawnie? zmierzaj?cych do optymalizacji jej atrakcyjno?ci w oczach zagranicznych inwestorw. Nowy program reform zosta? uruchomiony w roku 2002, kiedy to uformowana zosta?a Rada Koordynacyjna dla Usprawnie? ?rodowiska Inwestycyjnego (CCIIE) maj?ca na celu popraw? konkurencyjno?ci Turcji na rynku globalnym i generowanie polityki sprzyjaj?cej usuwaniu barier administracyjnych zarwno dla inwestorw lokalnych, jak i mi?dzynarodowych
Bior?c pod uwag? maj?cy miejsce obecnie w gospodarce ?wiatowej trend outsourcingu procesw gospodarczych oraz relokacj? kosztownych zak?adw, atrakcyjno?? inwestycyjna Turcji powinna rosn?? niezale?nie od globalnego kryzysu na rynkach finansowych. Przek?ada si? to nie tylko na wzrost cen powierzchni handlowych i magazynowych ale tak?e nieruchomo?ci mieszkalnych. Bezpo?rednie Inwestycje Zagraniczne bowiem nie tylko generuj? nowe miejsca pracy (przyci?gaj?c rzesze potencjalnych najemcw i przysz?ych w?a?cicieli) ale tak?e stwarzaj? zapotrzebowanie mieszkaniowe dla licznej kadry zarz?dzaj?cej nap?ywaj?cej wraz z nimi.
Elite Dom Turcja - Nieruchomo?ci w Turcji 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...