zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja
Referencje PDF Drukuj Email

Elite Dom Turcja - Nieruchomo?ci w Turcji - opinie klientówOd dawna nosili?my si? z zamiarem spe?nienia naszych marze? o kupnie nieruchomo?ci i zamieszkaniu na stare lata w ciep?ym kraju. Przeszukuj?c internet dostrzegli?my ?e spo?ród wszystkich interesuj?cych nas miejsc, to w?a?nie Turcja oferuje najwi?cej i ?e w Turcji nasz bud?et pozwala? nam my?le? o kupnie ?adnej willi z ogrodem i widokiem na morze (podczas gdy np. w Hiszpanii za te same pieni?dze mogli?my jedynie marzy? o ma?ym mieszkaniu w bloku, bez widoku). Jako ?e nie byli?my wtedy nastawieni gdzie kupi?, zdecydowali?my si? da? szanse Turcji. Nasz pierwszy kontakt z Elite Dom Turcja mia? miejsce za po?rednictwem strony internetowej w lutym 2011.

Razem z synem przylecieli?my do Turcji na wizytacje nieruchomo?ci w maju 2011, na lotnisku w Izmir czeka? na nas Hakan kierowca z Elite Dom Turcja, który zawióz? nas do naszego hotelu w Kusadasi. Chcieliby?my podzi?kowa? zespo?owi Elite Dom Turcja za niezwykle profesjonalne podej?cie i zaanga?owanie oraz doskonale zorganizowan? wizytacje. Poniewa? przylecieli?my wieczorem, dopiero nast?pnego dnia spotkali?my si? Tracy i Izabel?. Tracy jest przesympatyczna angielk?, bardzo ciep?a i bezpo?redni? osob?, Tracy prowadzi biuro Elite Dom Turcja w Kusadasi obs?uguj?ce sprzeda?e nieruchomo?ci na wybrze?u Egejskim. Zawsze u?miechni?ta Izabela jest polsk? t?umaczk? Elite, cho? jej pomoc nie by?a potrzebna gdy? oboje z synem dobrze radzimy sobie z angielskim (syn od wielu lat pracuje i mieszka w Wielkiej Brytanii).

Od pierwszego dnia wizytacji zakochali?my si? w Kusadasi, sama wizytacja przebiega?a bardzo swobodnie i mi?o. Tracy przygotowa?a dla nas wiele pi?knych nieruchomo?ci do obejrzenia i odpowiada?a na dziesi?tki pyta?, którymi j? zasypywali?my, do tego pokaza?a nam miasto i okolice. Jako, ?e by?o dosy? gor?co, kilka razy robili?my sobie przerw? w ogl?daniu domów (zawsze w jakim? ciekawym zak?tku), ?eby si? co? napi? czy zje?? a przy okazji omówi? dotychczasowe wra?enia. Po pierwszym dniu mieli?my ju? 3 faworyty, co wa?niejsze zdecydowali?my która cz??? miasta najbardziej nam odpowiada i nast?pnego dnia Tracy mia?a nam pokaza? jeszcze wi?cej domów w tej okolicy.
Po obejrzeniu wielu domów zdecydowali?my si? z?o?y? ofert? na 3 sypialniow? will?, z basenem i widokiem na morze, po?o?on? 80m od cudownej ma?ej zatoczki i pla?y Green Beach. Gdy tylko nasza oferta zosta?a zaakceptowana zespó? Elite Dom Turcja przyst?pi? do pracy, organizuj?c wszystkie formalno?ci, spotkanie z prawnikiem itd. Musz? przyzna? to by?o genialne uczucie mie? kogo? kogo mogli?my obdarzy? pe?nym zaufaniem, kto w naszym imieniu pilnowa? naszego zakupu.

Formalno?ci zwi?zane z zakupem nieruchomo?ci w Turcji, zajmuj? od 2 do 6 miesi?cy. Od pocz?tku do ko?ca tego procesu, byli?my na bie??co informowani. Po oko?o 2 miesi?cach dostali?my telefon od pana Andrzeja (szefa Elite Dom Turcja) z dobr? nowin?, ?e wszystko ju? jest gotowe i mo?emy przyjecha? aby z?o?y? ostatni podpis na naszym tytule w?asno?ci.
Mog?oby si? wydawa?, ?e b?dzie to koniec tego procesu i wspó?pracy z Elite Dom Turcja, jednak by?o zupe?nie inaczej, Tracy przekszta?ci?a si? w naszego Anio?a Stró?a, pomaga?a nam w zakupie mebli i urz?dzaniu domu, przepisaniu liczników i ustaleniu sta?ych p?atno?ci.. co wi?cej zapozna?a nas z naszymi nowymi, fantastycznym s?siadami, którzy mieszkaj? w Kusadasi na sta?e i teraz dogl?daj? naszego domu i ogrodu gdy nas nie ma.
Ci?gle jeste?my w kontakcie z Tracy, która uwa?amy za prawdziw? przyjació?k?. Tracy przechowuje klucze do naszego domu a gdy przyje?d?amy do Kusadasi, jeden telefon do Tracy organizuje nam transfer z lotniska, pe?n? lodówk? na nasz przyjazd :)
Jeste?my bardzo szcz??liwi, ?e wybrali?my Turcj? jako nasz drugi dom i znale?li?my tam tak wspania?ych i ?yczliwych ludzi. Do tej pory sp?dzili?my w Kusadasi 4 miesi?ce, ale ju? wkrótce planujemy zamieszka? tam na sta?e.
Dzi?kujemy wam za wszystko, jeste?cie niesamowici! Zawsze b?dziemy poleca? Elite Dom Turcja wszystkim znajomym marz?cym tak jak my o domu w ciep?ych krajach.

Stefan Pyka

 

 

Jeste?my bardzo zadowoleni ze wspó?pracy z Elite Dom Turcja. Wybrali?my t? firm? spo?ród kilku, z którymi nawi?zali?my kontakt. Elite Dom Turcja okaza? si? firm? bardzo profesjonaln? i skierowan? na klienta. Rzetelna i profesjonalna obs?uga. Bardzo dobry kontakt i relacje z klientem - tak?e na du?? odleg?o??. I jeszcze co? bardzo rzadkiego, co Anglicy nazywaj? "going the extra mile": po?wi?cenie dodatkowego czasu i wysi?ku, by zapewni? satysfakcj? klienta. Gor?co polecam!!

Krzysztof Kolenda

 

 

Elite Dom Turcja - Nieruchomo?ci w Turcji - opinie klientówKupili?my przepi?kn? wille w Kalkan i jeste?my bardzo szcz??liwi, ?e w tym celu wybrali?my do wspó?pracy Elite Dom Turcja. Andrzej i ca?y zespó? Elite, pomagali nam w sposób bardzo profesjonalny i przyjazny. Wszystko posz?o g?adko. Andrzej doskonale zna rynek i pokaza? nam dok?adnie to, czego szukali?my, bez marnowania naszego czasu.

Po raz pierwszy powa?nie zacz?li?my my?le? o kupnie nieruchomo?ci w Turcji po naszych cudownych wakacjach w 2009 roku. Elite Dom Turcja znalaz?em w Internecie, jest to zdecydowanie najbardziej profesjonalna strona internetowa po?wi?cona nieruchomo?ciom w Turcji, ze wszystkich, które sprawdza?em. Przed przyjazdem na wizytacje, przygotowali?my sobie d?ug? list?, zawieraj?c? nieruchomo?ci, które chcieli?my zobaczy?, zarówno na wybrze?u Egejskim jak i na Tureckiej Riwierze. Regularnie zasypywa?em Andrzeja pytaniami i za ka?dym razem szybko otrzymywa?em rzeczowe odpowiedzi.

Ze wzgl?du na d?ug? selekcje nieruchomo?ci, które chcieli?my zobaczy?, zaplanowali?my 2 tygodniow? "objazdówk?" po Turcji, ale dopiero kiedy dotarli?my do Kalkan, od razu wiedzieli?my, ?e to jest to, nasze serca zabi?y du?o szybciej.

Od wyboru naszej willi, poprzez negocjacje z deweloperem, za?atwianie formalno?ci a? do finalizacji, ca?y czas byli?my wspierani i na bie??co informowani przez Elite Dom Turcja. Równie? po zakupie, pomagali nam umeblowa? i urz?dzi? nasz nowy dom. Bez wahania polecamy Elite Dom Turcja tym, którzy tak jak my marz? o kupnie domu w ciep?ych krajach.

Jaros?aw Romanowicz

 

 

Referencje Elite Dom Turcja, Elite Dom Turcja opinie

Do kupna mieszkania w ciep?ym zak?tku gdzie?, wokó? basenu Morza ?ródziemnego, przymierza?am si? ponad 10 lat. Pocz?tkowo to by?y zwyk?e marzenia czy te? sprawdzanie cen w ró?nych resortach.


Wraz z m??em odwiedzili?my praktycznie ka?dy zak?tek na po?udniu Europy, sama odwiedzi?am tak?e kilkadziesi?t wysp greckich. Pomog?a mi w tym moja praca, która wykonuje - jestem dziennikarzem i fotoreporterem - dzi?ki czemu wi?kszo?? moich podro?y mia?a charakter s?u?bowy.


W 2008 roku po raz pierwszy odwiedzi?am Kusadasi i od pocz?tku wpisa?am je na swoja prywatna list? miejsc, gdzie warto zainwestowa? pieni?dze: klimat bez zarzutu, jedzenie tak?e, cywilizacja na wy?szym poziomie ni? w niejednym po?udniowoeuropejskim kraju. Nawet bezp?atne wi-fi jest dost?pne niemal wsz?dzie.
Kusadasi zwyci??y?o. Przewa?y?a blisko?? Efezu i innych zabytków, przyst?pne ceny nieruchomo?ci, planowane wej?cie Turcji do Unii Europejskiej - co gwarantuje pó?niejszy zysk przy sprzeda?y mieszkania.


Gor?co zach?cam amatorów s?onecznych k?pieli, ciekawych ?wiata oraz poszukuj?cych pewnych, d?ugoterminowych inwestycji na kupno nieruchomo?ci w?a?nie w Kusadasi.

Maja Wi?niewska

 

 

Referencje Elite Dom Turcja, Elite Dom Turcja opinieZakup domu wakacyjnego od zawsze by? marzeniem moim i mojej rodziny. Przymierzali?my si? do tego ju? od jakiego? czasu. Szuka?em ciep?ego miejsca, w które b?dzie mo?na pojecha? ka?d? por? roku i nadal cieszy? si? s?o?cem i morzem. Zapatrywa?em si? na kilka miejsc w Europie i chocia? pocz?tkowo nie my?la?em o Turcji, to jednak pi?kno Kusadasi na egejskim wybrze?u Turcji wygra?o.


Gdy wraz z moim przyjacielem, wybrali?my si? do Kusadasi po raz pierwszy, by obejrze? ofert? domów, wiedzieli?my, ?e to jest w?a?nie miejsce dla nas. Pomimo listopada, Kusadasi przywita?o nas s?o?cem. Urzek?a nas tak?e go?cinno?? miejscowych ludzi, uprzejmo?? jak? nas obdarzyli oraz wspania?e tradycyjne tureckie potrawy. W Kusadasi jest tyle wspania?ych miejsc do zobaczenia, nie mówi?c ju? o Grecji, która jest na wyci?gni?cie r?ki.


Ponadto, przyst?pna cena nieruchomo?ci sprawi?a, ?e zakup mieszkania w Kusadasi by? tak?e dla nas wspania?? inwestycj?, dlatego zach?camy ka?dego zainteresowanego kupnem mieszkania za granic?, do wzi?cia pod uwag? Turcji i wielu wspania?ych miejsc które ona oferuj?, w tym Kusadasi.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na nasz kolejny wyjazd w ten jak?e przepi?kny zak?tek na pó?wyspie Azji Mniejszej i wszystkich zach?camy do tego samego.

Kazimierz Korbiel

 

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - ā‚¬150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?ródziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepów, kawiarni i banków.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?ówna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skórzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (która ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywców inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie móg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...