zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Wa?ne Pytania PDF Drukuj Email

1. My?l? o kupnie nieruchomo?ci w Turcji, jakie mam opcje finansowania tego zakupu?

2. Co to jest umowa kupna-sprzeda?y nieruchomo?ci i akt w?asno?ci? Co to jest "Tapu" o ktrym s?ysza?em?

3. Jakich dokumentw potrzebuje, by naby? nieruchomo?? w Turcji?

4. Czy instniej? jakie? r?nice pomi?dzy prawem do kupna nieruchomo?ci przez obywateli tureckich i obcokrajowcw?

5. Kiedy nab?d? nierchomo?? w Turcji, czy b?d? potrzebowa?a radc? prawnego, adwokata?

6. S?ysza?em okropne historie o ludziach, ktrzy kupili dom za granic?, by potem dowiedzie? si?, ?e kto? inny ci?gle posiada prawa do ich ziemi. Czy to mo?liwe w Turcji?

7. Co si? stanie, je?li kupi? nieruchomo??, a poprzedni w?a?ciciel dodatkowo j? zad?u?y??

8. Czy mog? zarobi? na na mojej nieruchomo?ci w Turcji? Je?li tak, czy b?dzie to obj?te podatkiem? I czy mog? wywie?? pieni?dze zarobione w Turcji?

9. W moim kraju sporz?dzi?am testament, zgodnie z ktrym zapisa?am wszystko mojemu partnerowi i dziecku. Ktre prawo obowi?zuje moj? nieruchomo?? w Turcji?

10. Chcia?bym kupi? dom w Turcji, ale nie mog? wzi?? za du?o wolnego czasu w pracy, by je?dzi? zbyt cz?sto na miejsce i podpisywa? dokumenty. Jaka jest najbezpieczniejsza droga do rozwi?zania tego problemu bez utraty pracy?!

11. Wiem, ile kosztuje nieruchomo??, ktr? chce kupi?. Jakie b?d? dodatkowe op?aty przy zakupie tej nieruchomo?ci?

12. Lokal, ktry chce kupi? nie zosta? jeszcze uko?czony. Jakie jest zabezpieczenie tego, ?e budynek powstanie bez op?nie? i w wysokim standardzie?

13. Nieruchomo??, ktr? chc? naby? nie jest nowa. Ale zauwa?y?em, ?e wi?kszo?? nieruchomo?ci wystawionych na sprzeda? to nowe budynki. Czy jest co? na co powinienem szczeglnie zwrci? uwag??

14. Co z trz?sieniami ziemi?

15. Je?li kupi? nieruchomo?? w Turcji, jakiego ?rd?a energii b?d? u?ywa? do gotowania, o?wietlania, ogrzewania? Co z innymi mediami?

16. Czy potrzebuj? ubezpieczenia dla mojej nieruchomo?ci w Turcji? Co z trz?sieniami ziemi? Czy nie jest to si?a wy?sza?

17. Planuj? kupi? dom w Turcji i chce go wygodnie umeblowa?. Czy musz? przywozi? wyposa?enie z w?asnego kraju?

18. Na tureckim rynku istnieje wiele agencji nieruchomo?ci jak stwierdzi?, ktra z nich jest godna zaufania?

19. Dlaczego klient uiszcza op?at? agencyjn? w wysoko?ci 3%?

20. Czy mj kraj posiada z Turcj? umow? o wzajemno?ci dotycz?c? posiadania nieruchomo?ci?

 

 

Mapa Turcji

 

 

1. My?l? o kupnie nieruchomo?ci w Turcji, jakie mam opcje finansowania tego zakupu?

Kilku lat temu w Turcji zostal przeprowadzone caly szereg reform gospodarczych. Jednym z efektw tych reform jest mozliwo?? zaci?gania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomo?ci, zarwno przez obywateli tureckich oraz obcokrajowcw. Turcy oraz obcokrajowcy mog? zaci?gn?? kredyt na dom w tureckim banku. Wiecej na ten temat znajduje si? w zakladce krok po kroku

 

2. Co to jest umowa kupna-sprzeda?y nieruchomo?ci i akt w?asno?ci? Co to jest "Tapu" o ktrym s?ysza?em?

Podczas nabywania nieruchomo?ci w Turcji zetkniesz si? z umow? kupna-sprzeda?y i aktem w?asno?ci - s? to dwa najwa?niejsze dokumenty w ca?ym procesie.

Umowa kupna-sprzeda?y nieruchomo?ci to prawny dokument oparty na tym, ?e jeden podmiot umowy, czyli Ty, kupuj?cy, zgadzasz si? naby? nieruchomo??; zgodzasz si? na ustalon? cen? i termin sp?aty. Okre?la te?, ?e druga strona kontraktu, sprzedawca zgadza si? sprzeda? nieruchomo?? po ustalonej cenie. W razie niespodziewanych problemw z nieruchomo?ci? albo wycofania si? sprzedawcy, transakcja zostanie anulowana. Wtedy sprzedawca ma obowi?zek wyp?aci? Ci odszkodowanie. Podobnie stanie si?, gdy Ty wycofasz si?z umowy. W tym wypadku stracisz wp?acony depozyt. Umowa zawiera te? dodatkowe, uzgodnienia pomi?dzy Tob? a sprzedaj?cym np.: wyko?czenia, czy terminy platno?ci.

TAPU jest to forma skrtowa okre?lenia wypisu z ksi?gi wieczystej pochodz?ca od pierwszych liter kolejnych wyrazw: TASARIM PROJE UYGULAMA czyli dos?ownie : plan, projekt, wykonanie. Wypis ten zawiera podstawowe informacje dotycz?ce nieruchomo?ci, czyli: adres, nr dzia?ki, nazwisko obecnego i poprzedniego w?a?ciciela (przy rynku wtrnym), udzia? w nieruchomo?ci wsplnej, dat? nabycia i warto?? rz?dow? czyli tzw, rayic bedeli, na dzie? wydania dokumentu (warto?? zmienna aktualizowana corocznie). WA?NE! Tapu nie zawiera wpisw o obci??eniach, hipotekach czy prawach osb trzecich, te informacje nale?y bezwzgl?dnie sprawdza? w Tapu ve Kadastro Mudurlugu czyli ewidencji gruntw i budynkw (prawnie to samo co nasz kataster nieruchomo?ci i ksi?gi wieczyste w jednym).3. Jakich dokumentw potrzebuje, by naby? nieruchomo?? w Turcji?

Jedynym dokumentem jakiego b?dziesz potrzebowa? b?dzie to ten, potwierdzaj?cy twoj? to?samo??, czyli osoby chc?cej kupi? nieruchomo?? - paszport. Oraz dwa bie??ce zdj?cia paszportowe, ktre mog? zosta? zrobione na miejscu.

Kiedy podpisywana zostanie umowa kupna-sprzeda?y i dokonana zostanie pierwsza wp?ata, twj prawnik kompletuje wszystkie niezb?dne dokument i wysy?a je do tureckiego MSW. Wi?cej na ten temat w zak?adce "Krok po kroku"

 

4. Czy instniej? jakie? r?nice pomi?dzy prawem do kupna nieruchomo?ci przez obywateli tureckich i obcokrajowcw?

Nie, zgodnie ztureckim prawem o nieruchomo?ciach, Turcy i obywatele innych krajw s? traktowani identycznie - posiadaj? te same prawa i obowi?zki z dwoma wyj?tkami:

A. Obcokrajowcy nie mog? posiada? nieruchomo?ci na terenach wa?nych strategicznie oraz terenw rozleglejszych ni? 30 ha. Prawie pewne jest, ?e gdy kupujesz sobie dom na terenie zagospodarowanym, ?aden z tych wyj?tkw Ci? nie dotyczy. Mimo to, ka?da sprzeda? nieruchomo?ci obcokrajowcowi musi by? sprawdzona przez pa?stwo (Generalny Dyrektorat ds Rejestracji Ziemi i Nieruchomo?ci) jeszcze przed wydaniem zgody na przepisanie aktu w?asno?ci na kupuj?cego.

Dokumenty, jakich b?dziesz potrzebowa? do tego:

- Kserokopia paszportu

- Pe?ne imiona rodzicw

- Akt w?asno?ci nieruchomo?ci

B. Zalecane jest, by ka?da sprzeda? nieruchomo?ci obcokrajowcowi zosta?a potwierdzona notarialnie, by zagwarantowa? obu stron? pe?ne zrozumienie, wszystkich punktw umowy.

Obecnie, sprawdzenie dokumentacji i skierowanie aktu w?asno?ci do przepisania na inn? osob? zabiera tureckim w?adzom mi?dzy 2 a 6 miesi?cy. Twj prawnik przygotuje ca?? dokumentacj? w Twoim imieniu, wy?le j? do akceptacji. Prawnik bedzie Ci? informowa? na bierz?co o post?pach oraz daCi zna?, kiedy nowy tytu? w?asno?ci b?dzie gotowy do odebrania.

 

5. Kiedy nab?d? nierchomo?? w Turcji, czy b?d? potrzebowa?a radc? prawnego, adwokata?

Najkrcej - nie musisz, ale powiniene?. Doradca powinien dok?adnie sprawdzi? akt w?asno?ci nieruchomo?ci, potwierdzi?, czy nie obci??aj? jej ?adne d?ugi i sprawdzi? warunki kontraktu (najlepiej sporz?dzi? kontrakt samemu). Je?li w kontrakcie zamieszczono jakie? nieuczciwe klauzule, adwokat zwrci Ci uwag? na nie i powie co z tym zrobi?.

Ca?kowicie legalne jest kupno nieruchomo?ci bez udzia?u radcy prawnego. Kiedy oka?e si?, ?e musisz sp?aca? d?ugi poprzedniego w?a?ciciela, poczyniona oszcz?dno?? na honorarium prawnika b?dzie iluzoryczna. Nawet je?li znasz si? troch? na tureckich przepisach, lepiej jest poprosi? prawnika o rad?.

 

 Turecki bazar, naj?wie?sze jedzenie

6. S?ysza?em okropne historie o ludziach, ktrzy kupili dom za granic?, by potem dowiedzie? si?, ?e kto? inny ci?gle posiada prawa do ich ziemi. Czy to mo?liwe w Turcji?

Tureckie prawo o nieruchomo?ciach w porwnaniu z prawami innych krajw wydaje si? prostsze. Wszystkie nieruchomo?ci s? po??czone z gruntem i tylko takie nieruchomo?ci obcokrajowcy maj? prawo nabywa? w Turcji. Tylko osoba lub ludzie wpisani do aktu w?asno?ci maj? prawo rozporz?dzania t? nieruchomo?ci?. Przepisanie aktu na nowego w?a?ciciela, mo?e nast?pi? tylko po udzieleniu zgody przez wszystkie osoby w nim wymienione. To zostaje sprawdzone przez prawnika, ktry nie pozwoli na dalsz? kontynuacj? transakcji, je?li s? jakie? nieprawid?owo?ci lub je?li jeden z w?a?cicieli nie zgodzi si?na sprzeda?.7. Co si? stanie, je?li kupi? nieruchomo??, a poprzedni w?a?ciciel dodatkowo j? zad?u?y??

Je?li kupujesz nieruchomo?? w Turcji, wa?ne jest by sprawdzi? czy nie jest zad?u?ona (spawdzane to jest poprzez twojego prawnika). Je?li jest obci??ona b?dzie to odznaczone w odpowiednim urz?dzie posiadaj?cym dane o tytu?ach w?asno?ci.

Je?li jest jakikolwiek problem z nieruchomo?ci?, Twj radca prawny doradzi Ci, by nie kontynuowa? dalej tego zakupu, a sprzedaj?cy b?dzie zobowi?zany do zap?acenia Ci odszkodowania, ktrego warunki zosta?y wcze?niej zawarte umowie kupna-sprzeda?y.

 

8. Czy mog? zarobi? na na mojej nieruchomo?ci w Turcji? Je?li tak, czy b?dzie to obj?te podatkiem? I czy mog? wywie?? pieni?dze zarobione w Turcji?

S? dwa sposoby na zarobieniu na swojej nieruchomo?ci w Turcji.

A. mo?esz j? wynaj?? i mie? wp?ywy z najmu,

B. warto?? Twojej nieruchomo?ci mo?e wzrosn??

Je?li zarobisz na najmie nieruchomo?ci, mo?esz by? zobowi?zany do zap?acenia podatku dochodowego. Co roku pierwsze zarobione netto 6,000 YTL Twoich wp?yww jest wolne od podatku, powy?ej tej kwoty p?aci si? podatek od dochodu 25%. Turcja zawar?a umowy z wieloma krajami, by unikn?? podwjnego opodatkowania. Dlatego je?li p?acisz podatki z najmu w swoim kraju, kwota ta b?dzie odj?ta od zobowi?zania podatkowego w Turcji.

Je?li warto?? rynkowa nieruchomo?ci wzro?nie, a Ty postanowisz j? odsprzeda? przed up?ywem 4 lat, b?dziesz zmuszony do op?acenia podatku od przychodw kapita?owych wysoko?ci 36%. Podatek ten jest liczony od r?nicy pomi?dzy warto?ci? deklarowan? przy zakupie a warto?ci? nieruchomo?ci przy odsprzeda?y. Pierwsze 10,000 YTL jest wolne od podatku. Jest to zawarte w 1.5% op?acie za akt w?asno?ci, ktr? sprzedaj?cy tak?e op?aca w rwnej kwocie (oglne obci??enie - 3%; kupuj?cy i sprzedaj?cy p?ac? po 1.5%).

Je?li sprzedasz swoj? nieruchomo?? po 4 latach, nie b?dziesz zobligowany do p?acenia podatku od zyskw kapita?owych.

Mo?esz spokojnie przetransferowa? pieni?dze, ktre zarobi?e? na najmie, czy sprzeda?y swojej nieruchomo?ci w Turcji.

 

9. W moim kraju sporz?dzi?am testament, zgodnie z ktrym zapisa?am wszystko mojemu partnerowi i dziecku. Ktre prawo obowi?zuje moj? nieruchomo?? w Turcji?

Istniej? dwa prawa, ktre dotycz? dziedziczenia nieruchomo?ci w Turcji. Pierwsze z nich to prawo dotycz?ce nieruchomo?ci i drugie, prawo dotycz?ce dziedziczenia.

Zgodnie z tureckim prawem o dziedziczeniu dziedziczenie nieruchomo?ci przez obcokrajowcw zale?y od umw mi?dzynarodowych o zasadzie wzajmno?ci pomi?dzy dwoma krajami. Obywatele innych krajw mog? dziedziczy? nieruchomo?ci na terenie Turcji, tak jak Turcy, o ile umowa mi?dzynarodowa o wzajemno?ci w tym zakresie zosta?a zawarta. Je?li nie ma spisanego w Turcji testamentu (polski testament nie jest wa?ny), maj?tek zostanie z urz?du przypisany najbli?szym krewnym, 75% dzieci? i 25% partnerowi. Je?li chcesz zostawi? swj maj?tek komu? innemu ni? bliski krewny, powiniene? spisa? testament, wyra?nie w nim to zaznaczaj?c. Zgodnie z tureckim prawem o nieruchom?ciach, obcokrajowec nie mo?e posiada? maj?tku na terenie wojskowym ani terenu o powierzchni przekraczaj?cej 30 ha / 74 akrw. Z tego powodu, Twoi spadkobiercy b?d? musieli uzyska? specjalne pozwolenie, jeszcze przed przepisaniem na nich nieruchomo?ci.

Podatek od dziedziczonego mienia jest p?acony na terenie Turcji, a ?aden podatek zap?acony w Twoim kraju nie b?dzie potr?cony od kwoty jak? masz zap?aci?. Podsumowuj?c, zalecane jest spisywanie testamentu, bez wzgl?du na okoliczno?ci.

 

10. Chcia?bym kupi? dom w Turcji, ale nie mog? wzi?? za du?o wolnego czasu w pracy, by je?dzi? zbyt cz?sto na miejsce i podpisywa? dokumenty. Jaka jest najbezpieczniejsza droga do rozwi?zania tego problemu bez utraty pracy?!

Proces nabywania nieruchomo?ci w Turcji jest bardzo uproszczony w porwnaniu z innymi krajami. Kupuj?cy potrzebuje jedynie podpisa? dwa gotowe dokumenty: umow? kupna i akt w?asno?ci. Pomimo tego, ze wzgl?du na tureckie prawo, przewa?nie nast?puje kilkumiesi?czne op?nienie w podpisaniu aktu w?asno?ci w porwnaniu w czasem podpisania kontraktu.

Najbardziej popularnym wyj?ciem na unikni?cie ponownego przyjazdu do Turcji, tylko po to, by podpisa? akt w?asno?ci, gdy zostanie wydane ono wraz pozwoleniem na transakcj?, jest przekazanie pe?nomocnictwa reprezentuj?cemu nas prawnikowi.

Wskazany prawnik jest zobligowany do dzia?ania w Twoim interesie i fakt ten jest prawnie chroniony. Pe?nomocnictwo mo?enaodwo?a? w ka?dym momencie. Wystarczy sporz?dzi? pismo z wycofaniem pe?nomocnictwa i z ??daniem zwrotu dokumentw od wyznaczonego wcze?niej przez siebie prawnika. Pe?nomocnictwo wygasa wraz z zako?czeniem transakcji i przeniesieniemtytu?u w?asno?ci na nowego w?a?ciciela.

 

11. Wiem, ile kosztuje nieruchomo??, ktr? chce kupi?. Jakie b?d? dodatkowe op?aty przy zakupietej nieruchomo?ci?

Kupuj?c nieruchomo?? w Turcji nale?y mie? ?wiadomo?? dodatkowych kosztw zwi?zanych z jej zakupem. Koszty te zale?? od ceny oraz rodzaju nieruchomo?ci. Przy podpisaniu umowy przedwstepnej otrzymamy szczeg?owy rozk?ad kosztw zwi?zanych z zakupem konkretnej nieruchomo?ci. Orientacyjnie mo?na przyj?? bud?et wysoko?ci 6-7 % ceny zakupu na pokrycie kosztw podanych poni?ej (dla przyk?adu kupuj?c nieruchomo?? w Hiszpanii czy Portugalii op?aty zwi?zane z zakupem to 12-15% ceny)

- op?ata agencyjna 3% + VAT

- honorariom prawnika 750 euro (op?ata stala)

- op?ata skarbowa - zale?y od warto?ci i rodzaju nieruchomo?ci

- odbir techniczny (tylko nowe dewelopmenty)

Wi?cej na ten temat mo?na znale?? w zak?adce "Krok po kroku"

 

12. Lokal, ktry chce kupi? nie zosta? jeszcze uko?czony. Jakie jest zabezpieczenie tego, ?e budynek powstanie bez op?nie? i w wysokim standardzie?

W ka?dym kraju kupowanie nieruchomo?ci, ktra jeszcze nie powsta?a niesie za sob? wiele korzy?ci. Po pierwsze cena jej zakupu b?dzie ni?sza od ceny sko?czonej konstrukcji. Wynika to z faktu, ?e w ten sposb efektywnie "uspokajasz" budow?. Wykonawca koncentruje si? na budowie, gdy? jest ju? spokojny o to czy inwestycja mu si? zwrci. Po drugie, kupowanie nieruchomo?ci w trakcie budowy daje Ci wi?ksz? elastyczno?? je?li struktura budynku pozwala na to, mo?esz poprosi? o nie stawianie lub wyburzenie kilku ?cian, albo o zmian? wystroju kuchni.

W Elite Dom Turcja specjalizujemy si? na sprzeda?y nieruchomo?ci b?d?cych jeszcze w fazie planowania. Wsp?pracujemy wy??cznie ze sprawdzonymi i renomowanymi deweloperami, ktrych znamy od lat. Gwarantujemy, ?e b?dziesz absolutnie zadowolony z tego co nab?dziesz. Gdy wybierzesz kupno w?a?nie takiej nieruchomo?ci, data uko?czenia budynku jest dok?adnie zapisana w umowie. Towarzyszy jej klauzula zobowi?zuj?c? wykonawc? do zap?aty karnych odsetek za ka?dy miesi?c op?nienia w oddaniu budynku do u?ytku. Dodatkowo, nowo powstaj?ce budynki posiadaj? 10-letnie gwarantcje strukturalne, 3-letnie na okna i drzwi i roczne na wyko?czenia i drobne naprawy. Wszystkie te gwarancje s? po??czone z budynkiem. Dlatego, je?li sprzedasz nieruchomo?? w czasie obowi?zywania gwarancji, nowy w?a?ciciel w razie potrzeby te? mo?e z nich skorzysta?.

 

13. Nieruchomo??, ktr? chc? naby? nie jest nowa. Ale zauwa?y?em, ?e wi?kszo?? nieruchomo?ci wystawionych na sprzeda? to nowe budynki. Czy jest co? na co powinienem szczeglnie zwrci? uwag??

Je?eli chodzi o tak? sytuacj?, jest wiele rzeczy o ktrych powiniene? pomy?le?. Pierwsz? spraw?, kiedy kupujesz starsz? nieruchomo??, jest ?wiadomo??, ?e prawie na pewno ten budynek powsta? jako letni domek i u?ywany tylko raz na jaki? czas. To oznacza, ?e w?a?ciciele nie opiekowali sie nim tak dobrze jak to bywa w przypadku zwyk?ych domw. Prawdopodobnie te? nie zosta? on wzniesiony tak jak by? powinien. Dodatkowo, starsze budynki nie s? obj?te standardami konstrukcyjnymi wprowadzonymi po trz?sieniu ziemi w 1999 r. i nie b?d? obj?te gwarancjami, ktre oferuj? nowopowstaj?ce budynki.

Nowsze nieruchomo?ci

Rozwj standatdw konstrukcyjnych wprowadzonych po 1999 r. Sta? si? bardziej widoczny w inwestycjch po 2002 r. I ci?gle s? one podnoszone z roku na rok. Tak samo wa?ne jest to, ?e budynki powsta?e bardzo niedawno, jako cz??? boomu budowlanego w Turcji, ci?gle s? obj?te oryginalnymi gwarancjami budowlanymi - 10 lat gwarancje strukturalne, 3 lata na drzwi i okna oraz jeden na mniejsze naprawy. Nowe budynki s? du?o lepsze od tych wcze?niej stawianych.

 

14. Co z trz?sieniami ziemi?

Ziemia jest podzielona na ogromne p?yty tektoniczne, ktre przesuwaj? si? po skorupie ziemskiej. Turcja le?y na jedej z nich. Jest ona ?ciskana przez dwie wi?ksze i masywniejsze p?yt, co powoduje napi?cia i p?kni?cia w p?nocnej i w po?udniowo-wschodniej Turcji. Dlatego tereny te s? podatne na trz?sienia ziemi. Po?udniowe wybrze?e Morza Egejskiego znajduje si? tak daleko od strefy trz?sie? ziemi, jak to tylko mo?liwe w Turcji.

Po wielkim trz?sieniu ziemi w 1999 r., jakie mia?o miejsce w p?nocno-zachodniej Turcji, turecki parlament przyj?? nowe prawo. Wymaga ono od nowych budynkw, aby zachowywa?y standardy dotycz?ce struktury, ktre powoduj? wi?ksz? odporno?? w razie trz?sie? ziemi. A od wszystkich budynkw wymaga si?, by by?y ubezpeczone na wypadek trz?sienia ziemi. Te prawa odnosz? si? do ka?dego miejsca w Turcji, czyli te? do Alanii, Side, Bodrum, Fethiye i Kusadasi. Dlatego jeste? tak bezpieczny od skutkw trz?sie? ziemi jak to tyko mo?liwe!

 

15. Je?li kupi? nieruchomo?? w Turcji, jakiego ?rd?a energii b?d? u?ywa? do gotowania, o?wietlania, ogrzewania? Co z innymi mediami?

W wi?kszo?ci nadmorskich rejonw Turcji, w tym te? w Kusadasi, energia jest dostarczana w g?wnej mierze przez sieci elektryczne i s?o?ce. Elektryczno?? poprzez sieci jest dostarczana przez prywatne zak?ady u?yteczno?ci publicznej, ktre naliczaj? op?aty terminowo miesi?cznie, kwartalnie lub dwa razy do roku. Rachunki za elektryczno?? mog? by? p?acone albo przez dan? osob? na poczcie, albo kwota ?ci?gana jest prosto z konta klienta.

Energia s?oneczna jest darmowa. Jest jednak ograniczona, przez pojemno?? ka?dego z paneli w baterii s?onecznej oraz ich ilo??. Niektrzy u?ywaj? gazu, np.: do gotowania. Jednak gaz ziemny jest dostarczany tylko do niektrych miast tureckich. Na wybrze?e raczej nie jest sprowadzany. Na tych terenach, prywatne firmy dostarczaj? gaz w butlach, ktre mog? by? pod??czone do instalacji gazowej. Woda jest dostarczana przez s?u?by publiczne. Rachunki wystawiane s? na podstawie zu?ycia, przewa?nie kwartalnie. Musz? one by? p?acone osobi?cie, w urz?dzie miasta lub na poczcie.

Kiedy kupujesz nieruchomo??, musisz te? jej zapewni? pod??czenie do r?nych mediw (takich jak: woda) i zarejestrowa? je na swoje nazwisko. Mo?na to zrobi? w ci?gu jednego dnia, a Elite Dom Turcja zorganizuje wszystko w ramach obs?ugi klienta.

 

16. Czy potrzebuj? ubezpieczenia dla mojej nieruchomo?ci w Turcji? Co z trz?sieniami ziemi? Czy nie jest to si?a wy?sza?

W Turcji, jako w?a?ciciel maj?tku jeste? odpowiedzialny za wszystkie zniszczenia, ktre zdarz? si? w Twojej lub przez Twoj? w?asno??. By mc ustrzec si? przed tym, wszystkie budynki musz? by? ubezpieczone na wypadek trz?sienia ziemi i musz? spe?nia? pewne standardy konstrukcyjne.

Obowi?zkowe ubezpieczenie od skutkw trz?sienia ziemi (DASK) mo?e by? albo wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym razem z oglnym ubezpieczeniem budynku w pakiecie lub oddzielnie od w?adz lokalnych. Warto?? nieruchomo?ci jest szacowana na podstawie kwoty deklarowanej albo zapisanej w akcie. Nie martw si?, je?li to mniej ni? koszty zakupy Twojej nieruchomo?ci - powinno wystarczy?, by wszystko odbudowa?, gdy zdarzy si? katastrofa!

 

17. Planuj? kupi? dom w Turcji i chce go wygodnie umeblowa?. Czy musz? przywozi? wyposa?enie z w?asnego kraju?

Tureckie meble s? w dorym standarcie. Faktem jest, i? Turcja eksportuje meble na ca?y ?wiat. Producenci i dystrybutorzy, tacy jak Konfor i Istikbal, zaopatruj? wiele du?ych firm w Europie i w USA. Mo?esz te? poprostu wybra? si? do najbli?szej IKEA, lub zamwi? wszystko co potrzebujesz przez internet z dostaw? do domu.

Je?eli meblujesz ca?y dom, najpierw zorientuj si?, ile poszczeglne elementy wyposa?enia s? warte. Potem pomy?l o tym, by pj?? do jednego dostawcy po wszystko. To da Ci dobr? sytuacj? wyj?ciow? do negocjacji z nim i pozwoli zaoszcz?dzi? wiele pieni?dzy. Mo?e nawet lepiej by by?o, gdyby Twoja agencja nieruchomo?ci proponowa?a rwnie? us?ugi dotycz?ce wyposa?enia - firma mo?e wynegocjowa? jeszcze lepsze warunki, ktre b?d? dzia?a?y na Twoj? korzy??. Elite Dom Turcja oferuje takie us?ugi.

 

18. Na tureckim rynku istnieje wiele agencji nieruchomo?ci jak stwierdzi?, ktra z nich jest godna zaufania?

Bardzo dobre pytanie. Mwi si? - nie s?d? ksi??ki po ok?adce. Oczywi?cie interesuj?ca strona internetowa nie gwarantuje obs?ugi klienta na najwy?szym poziomie. Jednak zbudowanie dobrej, dobrze widocznej w internecie strony internetowej wymaga nak?adu czasu i pieni?dzy. Z pewnym uproszczeniem mo?na przyj??, ?e agencja ktrej strona pojawia si? na pierwszej stronie wyszukiwarki google, jest ju? od dawna rynku i d?ugo pracowa?a na swj sukces.

Dodatkowo niektre rejony, takie jak Kusadasi na wybrze?u Morza Egejskiego, zacz??y przygl?da? si? dok?adniej dzia?alno?ci lokalnych biur i wymaga?, by by?y one zarejestrowane w lokalnej izbie handlowej oraz aby przestrzega?y ustalonego kodeksu post?powania.

 

19. Dlaczego klient uiszcza op?at? agencyjn? w wysoko?ci 3%?

Zgodnie z tureckimi regulacjami rynku nieruchomo?ci, ka?de biuro nieruchomo?ci jest uprawnione do pobierania 3% op?aty za us?ug?.

 

20. Czy mj kraj posiada z Turcj? umow? o wzajemno?ci dotycz?c? posiadania nieruchomo?ci?

Aby obcokrajowiec naby? lub odziedziczy? nieruchomo?? na terenie Turcji, jego kraj musi mie? z Turcj? zawart? umow? o wzajemno?ci w zakresie nabywania i dziedziczenia maj?tku. Turcja ratyfikowa?a takie umowy z krajami Unii Europejskiej, USA, Rosj? i wieloma innymi krajami.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...