zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja
Krok po kroku PDF Drukuj Email
Za??my, ?e spodoba? Ci si? dom w Turcji i chcesz go kupi?. Jakie czekaj? Ci? procedury?

Ka?dego roku ilo?? obcokrajowcw, ktrzy wybieraj? Turcj? na miejsce swoich inwestycji w nieruchomo?ci ro?nie, a procedury zakupu nieruchomo?ci staj? si? ?atwiejsze. Jak wiesz, nawet je?li jest to proste, nabycie domu mo?e okaza? si? stresuj?ce i m?cz?ce. Elite Dom Turcja zdejmie to wszystko z Twojej g?owy. Kiedy wsp?pracujesz z nasz? firm?, podczas kupna domu, mo?esz si? nie martwi?.

W tym miejscu znajdziesz potrzebne informacje na temat procedur zakupu. Je?li chcia?by? uzyska? dok?adniejsze informacje prosz? skontaktuj si? z nami.

Kto chce kupi??

Wi?kszo?? obywateli obcych pa?stw mo?e nabywa? nieruchomo?ci w Turcji, pod warunkiem, ?e:

- Istnieje umowa o zasadzie wzajemno?ci pomi?dzy Turcj? a krajem nabywcy. Turcja ratyfikowa?a takie umowy z krajami Unii Europejskiej, USA, Rosj? i wieloma innymi krajami.
- Wskazana nieruchomo?? le?y na terenie zabudowanym, zamieszka?ym przez co najmniej 2000 mieszka?cw.
- Wskazana nieruchomo?? nie le?y na terenie wa?nym strategicznie (potwierdzane przez Tureckie MSW, czytaj poni?ej).

Te proste regu?y s? bardzo wa?ne. Obcokrajowcy, ktrzy post?pili lekkomy?lnie i nabyli nieruchomo?? w zakazanej dla nich strefie nie mog? si? powo?ywa? na ochron? prawn? prywatnych umw.
Tureckie ustawodawstwo na temat nieruchomo?ci

W?asno?? ma swoje podstawy w tureckiej Konstytucji zgodnie z art. 35 Prawa Nr 2644 Rejestr Ziemski, zagraniczne osoby fizyczne mog? nabywa? nieruchomo?ci przeznaczone do zamieszkania lub celw prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, je?li takie przeznaczenie jest przewidziane w obowi?zuj?cych planach zagospodarowania. Ca?kowita powierzchnia nieruchomo?ci na terenie Turcji, ktr? mo?e naby? zagraniczna osoba fizyczna nie mo?e przekroczy? 25 000 m2. Rada Ministrw posiada prawo do zwi?kszenia tego limitu do 30 hektarw. Ograniczenia te nie b?d? stosowane w przypadku ustanowienia hipoteki dla cudzoziemcw.
Tapu Rejestracja nieruchomo?ci

W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci krajw europejskich, w Turcji, formalnego wst?pu do rejestracji nie dokonuje notariusz, lecz urz?dnik Departamentu Rejestracji Gruntw. Wymagane jest, by przy inicjacji tego procesu by?y obecne obie strony (kupuj?cy i sprzedaj?cy). Jednak mo?esz uprawni? reprezentuj?cego ciebie prawnika do podpisania w twoim dokumentw i odbioru odpisu z aktu w?asno?ci TAPU.

- Je?li budynki s? w fazie realizacji ich w?asno?? przechodzi tylko wtedy na kupuj?cego, gdy zostan? sko?czone, a ca?a kwota pieni?dzy wp?yn??a na konto wykonawcy.

Negocjacje i nabycie nieruchomo?ci

Gdy ju? wybierzesz upragniony dom za granic?, b?dziesz chcia? mie? absolutn? pewnyo?? legalno?ci transakcji, w szczeglno?ci Twoich praw jako obcokrajowca. W tym momencie Elite Dom Turcja zapewnia bezstronn? i profesjonaln? pomoc na ka?dym etapie procesu zakupu.
Kupuj?c nieruchomo?? w Turcji zaleca si? korzystanie wy??cznie z us?ug kancelarii prawnych posiadaj?cych certyfikat Tureckiej Izby Prawnej. Reprezentuj?cemu nas prawnikowi przekazuje si? pe?nomocnictwo prawne. Prawnik sprawdza tytu? prawny nieruchomo?ci oraz czy nie ci??? na niej jakie? obci??enia.

Legalny proces zakupu nieruchomo?ci w Turcji mo?na przedstawi? za pomoc? nast?puj?cych krokw:
Pierwszy - Rezerwacja

Dwie strony rozpoczynaj? legalny proces zakupu nieruchomo?ci przez podpisanie umowy kupna -sprzeda?y, sporzadzanej przez kancelarie prawn? po angielsku i turecku. Przy podpisywaniu tej umowy, mo?liwa jest obecno?? polskiego tlumacza przycieg?ego.
W punktach umowy przedstawione s? wszystkie procedury i warunki sprzeda?y.
Przy podpsaniu umowy kupuj?cy wp?aca depozyt, zwykle w wysoko?ci 2000 euro a sprzedaj?cy wycofuje nieruchomo?? z rynku.
Wp?acenie depozytu jest zabezpieczeniem nieruchomo?ci dla kupuj?cego a zarazem zapewnieniem dla sprzedaj?cego o powa?nym zainteresowaniu dan? nieruchomo?ci?. W tym momencie na podstawie zawartej umowy oraz otrzymanego pe?nomocnictwa, prawnik zabezpiecza tytu? w?asno?ci dla nowego w?a?ciciela w Urzedzie Rejstracji Gruntw, do momentu otrzymania tytu?u w?asno?ci przez nowego w?a?ciciela.
Przed wyjazdem, wskazane jest otworzenie konta w Turcji, na ktre b?dzie mo?na przesy?a? kolejne raty
Drugi - Pierwsza wplata

Po powrocie do kraju, zwykle 15 do 30 dni po podpisaniu umowy kupna-sprzeda?y kupuj?cy przesy?a pierwsz? wplat? w wysoko?ci oko?o 50 -60% ceny nieruchomo?ci.
W tym momencie prawnik przesy?a dokumenty do Tureckiego MSW (W Turcji, niezb?dne jest uzyskanie zgody MSW jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Ten proces trwa oko?o 5-9 tygodni).
Zwykle na tym etapie, oczekuj?c na powrt dokumentw z MSW (co jest formalno?ci?), nowy w?a?ciciel otrzymuje klucze do nieruchomo?ci, mo?e zacz?? j? u?ytkowa?, wynajmowa?, przepisa? media itp.
Trzeci - Akt W?asno?ci

Kiedy dokumenty wrc? z MSW, trafiaj? do Urz?du Rejestru Gruntw, ktry to wystawia akt w?asno?ci dla nowego w?a?ciciela, wowczas te? nast?puje wp?ata pozosta?ej kwoty.
Dodatkowo mo?na za??da? od naszego prawnika sprawdzenia przez odpowiedniego rzeczoznawc? planw zagospodarowania przestrzennego w okolicach naszej nieruchomo?ci. Przeprowadzenia wyceny nieruchomo?ci. W przypadku kupowania na kompleksie sprawdzenia wszelkich obowi?zuj?cych op?at administracyjnych.
S? to dodatkowe koszty jednak zalecamy podejmowanie tych ekstra krokw jako ?e daj? one pewno?? i spokj podejmowanej inwestycji.

Elite Dom Turcja oferuje rwnie? us?ugi po sprzeda?y zarz?dzanie i wynajem nieruchomo?ci

Koszty zakupu nieruchomo?ci w Turcji

Kupuj?c nieruchomo?? w Turcji nale?y mie? ?wiadomo?? dodatkowych kosztw zwi?zanych z jej zakupem. Koszty te zale?? od ceny oraz rodzaju nieruchomo?ci. Przy podpisaniu umowy przedwstepnej otrzymamy szczeg?owy rozk?ad kosztw zwi?zanych z zakupem konkretnej nieruchomo?ci. Orientacyjnie mo?na przyj?? bud?et wysoko?ci 6-7 % ceny zakupu na pokrycie kosztw podanych poni?ej (dla przyk?adu kupuj?c nieruchomo?? w Hiszpanii czy Portugaliiop?aty zwi?zane z zakupem to12-15% ceny)

- op?ata agencyjna 3% + VAT

- honorariom prawnika od 750 do 1000 euro (w zale?no?ci od wybranej kancelarii)

- op?ata skarbowa - zale?y od warto?ci i rodzaju nieruchomo?ci

- odbir techniczny (tylko nowedewelopmenty)

- przepisania elektryczno?ci i wody

Szczeg?owe informacje na temat procedur zakupu nieruchomo?ci w Turcji, dost?pne s? na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

 Nieruchomosci w Turcji

Koszt ?ycia w Turcji

Turcja jest tanim krajem ?ycia, utrzymanie nieruchomo?ci, koszt ?ycia i op?aty w Turcji s? niemal "przyjemne" do p?acenia..

Oto przyk?adowe roczne koszty utrzymania domu w Turcji:

- Ubezpieczenie budynku i zawarto?ci 300 euro

- Podatek gruntowy100 euro (w przypadku nowo wybudowanych nieruchomo?ci nie p?aci si? go przez pierwsze 5 lat)

- Utrzymanie: ogrd, basen, sprz?tanie, dozorca itp. od 360 euro

- Media (woda, elektrycznosc) dla 4 osobowej rodziny u?ytkuj?cej nieruchomo?? przez ca?y rok to oko?o 400 euro


Kredytowanie

Elite Dom Turcja pomaga w za?atwieniu kredytu w czo?owym tureckim banku DenizBank. Wszystkie formalno?ci jak: za?atwienie numeru podatkowego (odpowiednik NIP) otwarcie rachunku w banku oraz z?o?enie wniosku o kredyt hipoteczny, za?atwiamy w ci?gu 2 godzin! Kredyt jest udzielany w Euro, Dolarach, Funtach Brytyjskich oraz w Lirach Tureckich.

DenizBank kredyt hipoteczny oferuje:


- Sp?at? kredytu do10 lat

- Mo?liwo?? sp?aty w rwnych ratach ze sta?? stop? procentow?

- Dzie? sp?aty rat mo?e by? wybrany przez kredytobiorc? w ci?gu 45 dni od przyznania kredytu. Formularze i niezb?dne dokumentydost?pne s? na ?yczenie

- W przypadku mieszka? tzw. off plan, w trakcie budowy, mo?na stara? si? o kredyt 5 miesiecy przed uko?czeniem budowy


Dokumenty niezb?dne do ubiegania si? o kredyt hipoteczny z DenizBank :

- Formularz - podanie o przyznanie kredytu zajmuje sie tym Elite Dom Turcja.

- Orygina? lub kopia dwch dokumentw potwierdzaj?cych to?samo??; paszport, prawo jazdy lub dowd osobisty kredytobiorcy.

- Za?wiadczenie o dochodach: Je?eli kredytobiorca jest pracownikiem, za?wiadczenie o dochodachod pracodawcy (za?wiadczenie o p?aceniu podatkw przez pracodawc? oraz za?wiadczenie o wp?atach do Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych z ostatnich 4 miesi?cy).Je?eli kredytobiorca prowadzi w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, za?wiadczenie o p?aceniu podatkw z ostatnich trzech lat. Te dokumenty musz? by? przet?umaczone na jezyk angielski oraz potwierdzone notarialnie.

- Kopia tytu?u w?asno?ci nieruchomo?ci, ktra jest przedmiotem zakupu - zajmuje si? tym Elite Dom Turcja.


Koszty kredytu

- Ubezpieczenie na ?ycie ok. 390 euro rocznie (przyk?ad dla osoby 40 letniej)

- Ubezpieczenie nieruchomo?ci ok. 250 euro

- Wycena nieruchomo?ci ok. 242 euro

- Prowizja bankowa 2%

Obecna stopa procentowa kredytu hipotecznego dla euro wynosi 0.65% miesi?cznie, co daje 7.8% w skali roku. Aktualne dane odnosnie oprocentowania i warunkw kredytu mo?na znale?c klikajac na poni?szy link:

http://www.denizbank.com/en/loans/mortgage-for-foreigners/loan-rates.aspx


Procedura ubiegania si? o kredyt w Turcji:


- Wybr nieruchomo?ci(nieruchomo?? uko?czona lub 5 miesi?cy przed uko?czeniem)

- Wszelkie dokumenty wymagane w Turcji b?d? zorganizowane przez nasz? firm?

- Niezb?dn? dokumentacj? wymagan? od kredytobiorcy nale?y przywie?? z kraju

- Podczas sk?adania podania i wszelkich niezb?dnych dokumentw w banku Elite Dom Turcja asystuje naszym klientom, s?u??c t?umaczeniem i rad?

- Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z banku,wp?ata 30 % poprzez upowa?nionego prawnika

- Bank uruchamia pozosta?e 70% po zatwierdzeniu ca?ej dokumentacji, zajmuje to ok. 3-4 miesi?cy

- Sp?ata rat nast?puje po zwolnieniu funduszy.


Kredyt hipoteczny DenizBank ograniczony do 70% warto?ci nieruchomo?ci szacowanej przez eksperta, nie ma grnego limitu.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...