zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

PDF Drukuj Email

Turcja wej?cie do Uni EuropejskiejWspó?czesna Turcja to kraj rozwini?ty, stanowi?cy symboliczny pomost mi?dzy Europ? a Azj?. J?zykiem oficjalnym jest turecki, a 98% Turków to muzu?manie. 20% populacji stanowi? ludzie poni?ej 20 roku ?ycia.

W Turcji rozwija si? przemys? i rolnictwo, a g?ówne produkty eksportowe to bawe?na, tyto?, szk?o, ceramika, wyroby skórzane, produkty przemys?u chemicznego i stal. Wysoko rozwini?ty jest tak?e turecki przemys? tekstylny.
Wi?kszo?? Turków prowadzi zachodni tryb ?ycia, s?ucha nowoczesnej muzyki, interesuje si? literatur?, kinem i polityk? na ?wiecie. Nie zapomina si? jednak o starych zwyczajach, a muzyka i ta?ce narodowe maj? nadal du?e znaczenie dla m?odych ludzi. W wielu miejscach mo?na pos?ucha? pie?ni i zobaczy? wspania?e ta?ce ludowe. Turcja jest krajem tradycji kultur staro?ytnych cywilizacji.

Wspó?czesna Turcja sprzedaje s?o?ce, pi?kne pla?e, ciep?? wod? i urod? krajobrazów. Ale nie tylko to. Równie? swoj? niezwyk?? przesz?o??. Nie brakuje tam doskonale zachowanych do naszych czasów greckich amfiteatrów, rzymskich pa?aców czy wczesnochrze?cija?skich ?wi?ty?.

 Lotnisko w Izmir, TurcjaTurysta jest w Turcji osob? niezwykle po??dan? i oczekiwan?. W ci?gu ostatnich kilku lat na coraz ch?tniej odwiedzanej przez zachodnich turystów Tureckiej Riwierze i wybrze?u Egejskim, powsta?o wiele luksusowych hoteli i restauracji. Port lotniczy w Alanyi, do z?udzenia przypominaj?cy port w Dalllas, mo?e zaskoczy? przybysza swoj? nowoczesno?ci?. Budowano go zaledwie 10 miesi?cy a kosztowa? prawie 100 milionów USD. Rocznie mo?e on przyj?? pi?tna?cie milionów pasa?erów. Równie? w Izmir w 2006 oddano do u?ytku nowy port lotnicz, obs?ugujacy kurorty turystyczne na wybrze?u Egejskim Turcji. Wybudowany z wielkim rozmachem, koszt 150 milionów Euro, obecnie przyjmuje rocznie 5 milionów pasa?erów! I nic w tym dziwnego, bowiem Turcja pragnie zosta? turystycznym zag??biem Europy i jest ju? na najlepszej drodze do zrealizowania tych ambitnych planów.

Kto raz odwiedzi ten kraj b?dzie do niego zawsze powraca?. Dziewicza natura, niezwyk?a historia i kultura, go?cinno??, wspania?e miejscowo?ci wypoczynkowe i hotele przyci?gaj? turystów z ca?ego ?wiata.

 

Wi?kszo?? codziennych zwyczajów, dotycz?cych relacji mi?dzyludzkich jak na przyk?ad powitania, ?yczenia i inne typowe wyra?enia, Turcy przej?li z Islamu. Cechuje ich ogromna uprzejmo??, zarówno w stosunku do swoich pobratymców jak i przyjezdnych, a tak?e sta?a gotowo?? do pomocy. W rozmowie z Turkami nie nale?y okazywa? po?piechu lub zniecierpliwienia. Ka?da rozmowa musi rozpocz?? si? od zwyczajowych wyra?e? dostosowanych do sytuacji. Bardzo du?e znaczenie ma te? etykieta. Kilka s?ów wypowiedzianych po turecku otwiera cudzoziemcom wszystkie drzwi. Wchodz?c do domu lub mieszkania nale?y zdj?? buty..
 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - ā‚¬150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?ródziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepów, kawiarni i banków.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?ówna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skórzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (która ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywców inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie móg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...