zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

PDF Drukuj Email

Turcja wej?cie do Uni EuropejskiejWspó?czesna Turcja to kraj rozwini?ty, stanowi?cy symboliczny pomost mi?dzy Europ? a Azj?. J?zykiem oficjalnym jest turecki, a 98% Turków to muzu?manie. 20% populacji stanowi? ludzie poni?ej 20 roku ?ycia.

W Turcji rozwija si? przemys? i rolnictwo, a g?ówne produkty eksportowe to bawe?na, tyto?, szk?o, ceramika, wyroby skórzane, produkty przemys?u chemicznego i stal. Wysoko rozwini?ty jest tak?e turecki przemys? tekstylny.
Wi?kszo?? Turków prowadzi zachodni tryb ?ycia, s?ucha nowoczesnej muzyki, interesuje si? literatur?, kinem i polityk? na ?wiecie. Nie zapomina si? jednak o starych zwyczajach, a muzyka i ta?ce narodowe maj? nadal du?e znaczenie dla m?odych ludzi. W wielu miejscach mo?na pos?ucha? pie?ni i zobaczy? wspania?e ta?ce ludowe. Turcja jest krajem tradycji kultur staro?ytnych cywilizacji.

Wspó?czesna Turcja sprzedaje s?o?ce, pi?kne pla?e, ciep?? wod? i urod? krajobrazów. Ale nie tylko to. Równie? swoj? niezwyk?? przesz?o??. Nie brakuje tam doskonale zachowanych do naszych czasów greckich amfiteatrów, rzymskich pa?aców czy wczesnochrze?cija?skich ?wi?ty?.

 Lotnisko w Izmir, TurcjaTurysta jest w Turcji osob? niezwykle po??dan? i oczekiwan?. W ci?gu ostatnich kilku lat na coraz ch?tniej odwiedzanej przez zachodnich turystów Tureckiej Riwierze i wybrze?u Egejskim, powsta?o wiele luksusowych hoteli i restauracji. Port lotniczy w Alanyi, do z?udzenia przypominaj?cy port w Dalllas, mo?e zaskoczy? przybysza swoj? nowoczesno?ci?. Budowano go zaledwie 10 miesi?cy a kosztowa? prawie 100 milionów USD. Rocznie mo?e on przyj?? pi?tna?cie milionów pasa?erów. Równie? w Izmir w 2006 oddano do u?ytku nowy port lotnicz, obs?ugujacy kurorty turystyczne na wybrze?u Egejskim Turcji. Wybudowany z wielkim rozmachem, koszt 150 milionów Euro, obecnie przyjmuje rocznie 5 milionów pasa?erów! I nic w tym dziwnego, bowiem Turcja pragnie zosta? turystycznym zag??biem Europy i jest ju? na najlepszej drodze do zrealizowania tych ambitnych planów.

Kto raz odwiedzi ten kraj b?dzie do niego zawsze powraca?. Dziewicza natura, niezwyk?a historia i kultura, go?cinno??, wspania?e miejscowo?ci wypoczynkowe i hotele przyci?gaj? turystów z ca?ego ?wiata.

 

Wi?kszo?? codziennych zwyczajów, dotycz?cych relacji mi?dzyludzkich jak na przyk?ad powitania, ?yczenia i inne typowe wyra?enia, Turcy przej?li z Islamu. Cechuje ich ogromna uprzejmo??, zarówno w stosunku do swoich pobratymców jak i przyjezdnych, a tak?e sta?a gotowo?? do pomocy. W rozmowie z Turkami nie nale?y okazywa? po?piechu lub zniecierpliwienia. Ka?da rozmowa musi rozpocz?? si? od zwyczajowych wyra?e? dostosowanych do sytuacji. Bardzo du?e znaczenie ma te? etykieta. Kilka s?ów wypowiedzianych po turecku otwiera cudzoziemcom wszystkie drzwi. Wchodz?c do domu lub mieszkania nale?y zdj?? buty..
 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - ā‚¬110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z którego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgórza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widoków. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczególn? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...