zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Kultura PDF Drukuj Email

Wsp?cze?ni Turcy wywodz? si? z koczowniczych plemion tureckich z centralnej Azji. J?zyki tureckie s? do dzi? rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan. Cho? ju? od XI w. Turcy s? muzu?manami, charakterystyczny j?zyk i kultura oddziela?y ich od ?wiata arabskiego.

 Efez, niedaleko Kusadasi nad morzem Egejskim

Kultura Turcji formowa?a si? pomi?dzy nim a chrze?cija?sk? Europ?. Jeszcze do zako?czenia I wojny ?wiatowej, w dzisiejszych granicach kraju mieszka?o sporo chrze?cija?skich Grekw i Ormian. Dzi? pozosta?y po nich jedynie ruiny ko?cio?w.

Wp?yw na charakter dzisiejszej Turcji maj? te? imigranci z Ba?kanw oraz mniejszo?? kurdyjska, zamieszkuj?ca po?udniowo-wschodni? Turcj?.

S?ynne jest powiedzenie Atatrka: Ne mutlu Trkm diyene - "Jak?e szcz??liwy jest ten, kto mo?e powiedzie?, ?e jest Turkiem". Z jednej strony oznacza dum? ze swej ojczyzny i jej przesz?o?ci. Z drugiej strony europeizuj?ce reformy Atatrka nakaza?y odci?cie si? od tej przesz?o?ci, ktra by?a osma?ska i islamska.

Alfabet arabski zosta? zast?piony ?aci?skim, kobietom zabroniono nosi? zas?ony zakrywaj?ce twarze, m??czyznom charakterystyczne czapki - fezy. Dzi? zachd i miasta tureckie s? bardziej europejskie. Na wschodzie i na wsi wida? wi?ksze ci??enie ku islamskiej tradycji z dominuj?c? rol? m??czyzny.

Islam zakazuje m.in. picia alkoholu. W Turcji podkre?la si?, ?e jest to pa?stwo ?wieckie. W miastach mo?na zobaczy? muzu?manw pij?cych wino, czy rake i jedz?cych publicznie w czasie ?wi?tego miesi?ca postu Ramadanu.

Za zach?t? su?tanw, b?d?cych mi?o?nikami kultury i tradycji ludowej, rozwin??y si? r?ne formy ludowej zabawy i rozrywki. W muzyce ludowej rozr?nia si? rozmaite trendy.

 Muzyka wojskowa wywodzi si? z Azji ?rodkowej i grana jest po dzi? dzie? przez wojskowe orkiestry. Muzyka mistyczno - religijna wykonywana jest na fletach i fletniach przez ta?cz?cych derwiszw w Konya. Ludowe pie?ni, przypominaj?ce ballady trubadurw, wci?? jeszcze ?piewane s? na targach i wsiach przez w?drownych grajkw.

Ka?dy region w Turcji ma swoje w?asne tradycyjne ta?ce. Ciekawym ta?cem jest taniec ?y?ek (kasik oyunu), wykonywany przy d?wi?kach uderze? drewnianych ?y?ek. Mo?na go podziwia? w regionie po?o?onympomi?dzy miejscowo?ciami Konya i Silifke.

Innym wspania?ym ta?cem jest taniec tarcz i mieczy (kilic kalkan), ktry symbolizuje podbj Bursy przez Otomanw.

Najwa?niejsze tureckie ?wi?ta to Seyker Bayrami i Kurban Bayrami. Obchodzone s? wed?ug muzu?ma?skiego kalendarza ksi??ycowego Hijri.

Seyker Bayrami trwa 4 dni i nast?puje po Ramadanie. Podczas tego ?wi?ta wa?ne jest przepraszanie", czyli wybaczanie win i godzenie wszystkich pok?conych.

?wi?to Kurban Bayrami (?wi?to Barana) upami?tnia ofiar? Abrachama. Ka?da rodzina, je?li tylko j? na to sta?, kupuje barana. Zwierz? zabija ten, kto nie ma d?ugw. Nast?pnie trzeci? cz??? mi?sa zostawia sobie, a dwie trzecie oddaje biednym, aby ka?dy mia? tego dnia co je??.

 Hamam, ?a?nia turecka

Jedn? z tradycyjnych rozrywek tureckich jest wizyta w hamam - ?a?ni tureckiej. K?piel w hamamie jest zabiegiem intymnym. Obowi?zuje absolutne odizolowanie m??czyzn i kobiet, dla ktrych s? osobne wej?cia i pomieszczenia lub wyznaczone inne dni korzystania z ?a?ni.

Turcy s? bardzo go?cinni i lubi? obcokrajowcw. Udzielanie go?ciny to powinno?? ka?dego muzu?manina. Je?eli kto? puka do drzwi, cho?by nie by? przyjacielem zostanie zawsze zaproszony i pocz?stowany jedzeniem i piciem.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...