zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Historia PDF Drukuj Email

Okres prehistoryczny 100.000 - 2000 p.n.e.
Pierwsze oznaki zamieszkania Anato1ia pochodz? z okresu Paleolitycznego (500.000 - 12.000 p.n.e.). Wi?kszo?? zamieszkanych jaski? zosta?a odkryta na obszarze Kerner i Antalya. Pierwsze znane osadnictwo ?wiata, w Catalhoyuk, na p?nocny wschd od Konya powsta?y oko?o 6500 p.n.e. Domy budowano z cegie? z b?ota a wchodzi?o si? do nich przez wej?cie w dachu. Domy dekorowano malowid?ami na?ciennymi. Pierwszy malowany pejza? ?wiata odkryto w?a?nie tutaj. Na pocz?tku Ery Br?zu w Anatolii znajdowa?o si? kilka osiedli . Alacahoyuk i Hatlusas by?y wa?nymi centrami religijnymi i administracyjnymi Hattis w Centralnej Anatolii. Troja by?a najwa?niejszym miastem regionu morza Egejskiego. Oko?o roku 2300 p.n.e. Troja zosta?a zniszczona przez ogie? i ca?a Anatolia przesz?a wiele zmian.

Okres Hittite 2000 - 1250 p.n.e.

Hittitiowie przybyli do Anatolii w 2000r. p.n.e. z Kaukazu i osiedlili si? w Kussara i Hattusas. W?adali ca?ym obszarem Turcji. Koncentrowali si? g?wnie na wojnach, chocia? charakteryzowa? ich wysoki poziom rozwoju kulturalnego. Za panowania Hetytw Troja by?a najwa?niejszym z miast zachodniej Anatolii. W XIII w. Troja zosta?a zniszczona ponownie i pa?stwo Hetyckie rozpad?o si? na kilka ma?ych pa?stewek.

Ma?e pa?stwa Anatolii istnia?y w latach 1250-494 p.n.e.

W XIII w. Grecy pozyskali wi?cej w?adzy w zachodniej Anatolii. Ionia zosta?a za?o?ona niedaleko Smyrny (Izmir). Ionianie ?yli rwnie? w Miletos, Ephesus i Priene w XI w. wielu s?ynnych poetw i filozofw mieszka?o w Ioniai. Caria zosta?a za?o?ona na po?udnie od Ionii, na obszarze, gdzie dzi? znajduj? si? Bodrum, Fethiye i Marmaris. Najs?ynniejszym z krlw Carii by? Krl Mausolus, ktry zbudowa? ogromny pomnik w Halikarnassos (Bodrum). Lycia by?a po?o?ona na wschd od Caria i Pamphylia, wok? Antalya. W XIII w. Krlestwo Urartu rozwija?o si? wok? jeziora Van. Kolonie Urartian pokrywa?y szeroki obszar wschodniej Anatolii. Krlestwo Urartian zosta?o zniszczone przez Median w 500 r. p.n.e. Phrygianie przybyli w wieku XIII i za?o?yli krlestwo. Jego stolic? by? Gordion a najs?ynniejszym krlem by? Midas. Gdy Phrygianie znikli w roku 700 p.n.e., Lydianie, ktrzy ustanowili stolic? Sart zaj?li ich miejsce. Najs?ynniejszy krl lidyjski, Krossos, podbi? niemal ca?o?? obszarw Ionw.

Persowie 494 - 334 p.n.e.

Persja by?a pierwszym zdobywc? ktry w?ada? ca?o?ci? obszaru dzisiejszej Turcji. Ci?g?e wojny z Grekami powodowa?y, ?e status Persw pogarsza? si?. Kultura by?a zachowywa na wewn?trz pa?acw, wi?c perski wp?yw w regionie nie by? znacz?cy.

 Ko? Troja?ski

Okres helle?ski 334 - 133 p.n.e.

Krl Macedo?ski, Aleksander Wielki podbi? Grecj?, Anatoli? i w

331r. p.n.e., ca?? Persj?. Helleni w?adali regionem od zachodniej Grecji po dzisiejsz? granic? Pakistanu. W okresie helle?skim rozwini?te zosta?y miasta. Mia?y swoje w?asne prawa, autonomi? i system obrony a utrzymywa?y si? z rolnictwa.

Imperium Rzymskie 133 p.n.e. - 395 n.e.
Rzymianie podbili wszystkie pa?stwa Anatolii w latach 133 -129 p.n.e. Imperium Rzymskie przynios?o ze sob? Pax Romana, okres pokoju. Imperator rzymski, Konstantyn ustanowi? stolic? Konstantynopol w roku 330 n.e. i uzna? Chrze?cija?stwo religi? urz?dow?. Stopniowo zachodnia i wschodnia cz??? imperium odsuwa?y si? od siebie i w r. 395 Imperium podzieli?o si? na dwie cz??ci.

Bizancjum 395-1453 n.e.

Bizancjum panowa?o w VI w. nad ca?o?ci? obszaru ?rdziemnomorskiego, od Palestyny po P?wysep Iberyjski, granice jednak?e stale si? zmienia?y. Na wschodzie Persowie, Arabowie i Turcy stanowili zagro?enie a na zachodzie zagro?eniem byli Bu?garzy i S?owianie. W 1071 r. tureccy Seld?ukowie podbili Bizancjum. W wyniku krucjat zwi?zki pomi?dzy wschodnimi i zachodnimi Chrze?cijanami pogarsza?y si? i w roku 1201 zachodnia armia podbi?a Konstantynopol. Miasto znajdowa?o si? pod panowaniem ?aci?skim do roku 1261, gdy Imperator Micael I odbi? je z powrotem na rzecz Bizancjum. Bizancjum upad?o ca?kowicie gdy Su?tan Wiary Ottoma?skiej Mehmet (Mehmet Zdobywca) podbi? Konstantynopol w roku 1453.

Pa?stwo Seld?uckie. W latach 1038 - 1318

Islam, ktry narodzi? si? na P?wyspie Arabskim w VII w. prbowa? podbi? ?rodkowy Wschd, lecz bezskutecznie a? do roku 1071, gdy Seld?ukowie podbili armi? bizantyjsk? w Manzikent. Po tym zwyci?stwie ustanowiono kilka ma?ych pa?stw tureckich w Anatolii. Oprcz tureckiego j?zyka i religii islamskiej, Seld?ukowie zostawili po sobie rwnie? wysoki standard architektury.

Imperium Ottoma?skie 1299 - 1923

 Haga Sofia, Istanbu?

Podczas, gdy Chrze?cijanie na zachodzie i wschodzie walczyli ze sob?, Imperium Ottoma?skie zosta?o za?o?one wok? Nikea (lznik), rosn?c w si?? i stopniowo rozprzestrzeniaj?c si? na ca?o?? Anatolii. Gdy Otomanowie podbili Konstantynopol, sta? si? on stolic? ca?ego Imperium. Imperium Ottoma?skie rozprzestrzenia?o si? od Zatoki na wschd od Algierii na zachodzie o Wiednia na p?nocy po Egipt na po?udniu. W latach 1400 1500 Imperium by?o w?adc? Morza ?rdziemnego.

Imperium Otoma?skie trwa?o setki lat a pod jego panowaniem rozkwita?a sztuka, kultura i nauka. W czasie panowania Imperium nasta? upadek a niektrym w?adcom zabrak?o talentu do w?adania ludem. W roku 1870 ustanowiono konstytucj? i pa?stwo uzyska?o parlament. Gdy wprowadzono reformy, by?o ju? na p?no i w?adza wpad?a w r?ce Brytyjczykw, Francuzw i Niemcw. Turcja by?a aliantem Niemiec podczas Pierwszej Wojny ?wiatowej i przegra?a wojn?. Alianci okupowali Stambu? i planowali podzia? kraju.

Grecja okupowa?a zachodni? Anatoli? za zgod? Anglii. W Traktacie z Sevres z roku 1920 kraj zosta? podzielony pomi?dzy Angli?, W?ochy, Francj?, Grecj? i Armeni?. Stambu? nale?a? do Brytyjczykw a Turcja zarz?dza?a jedynie Centraln? Anatoli? i Wybrze?em Morza Czarnego. Genera? Mustafa Kemal wyruszy? do Samsun i zebra? przedstawicieli miejscowych z ca?ego kraju i za?o?y? rz?d. Ustanowi? rwnie? armi? z wojsk Ottoma?skich i rolnikw i wyrzuci? Grekw, ktrzy za?o?yli armi? okupacyjn? Aliantw. W wyniku Traktatu z Lausanne z roku 1923 Turcja uzyska?a swoje obecne granice.

Republika Turecka

Turcja zosta?a og?oszona republik? dnia 29 pa?dziernika, 1923 roku a Mustafa Kemal zosta? pierwszym prezydentem. Atatrk zmar? w roku 1938 a jego nast?pc? w roli prezydenta zosta? Ismet Inn.

Turcja dzisiaj

Turcja jest republik? parlamentarn? na czele ktrej stoi Prezydent i Premier. Partie polityczne s? zr?nicowane od narodowych konserwatystw po socjalistw. Kraj patrzy w kierunku Europy. Jest cz?onkiem Rady Europy od 1949 r. i cz?onkiem NATO od 1952 raz stowarzyszonym cz?onkiem UE (uprzednio Europejskiej Rady Ekonomicznej) od 1963. w 1996 Turcja zawar?a umow? celn? z UE i obecnie jest zaanga?owana w prace maj?ce na celu sprawienie, ?eby Turcja sta?a si? pe?noprawnym cz?onkiem Unii Europejskiej. W maju 2000r. na nowego Prezydenta wybrano Pana Ahmet`a Necdet Sezer.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?rdziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepw, kawiarni i bankw.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?wna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skrzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (ktra ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywcw inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie mg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...