zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

O Turcji PDF Drukuj Email

Turcja szybko zyskuje popularno?? w?rd inwestorw. Cz??? wybiera Turcj? jako dom wakacyjny, dla wielu jest to nowy s?oneczny dom, gdzie codziennie mo?na cieszy? si? widokiem morza, pi?knem okolic i ?wie?o?ci? lokalnych produktw.

Turcja poza jej naturalnym pi?knem, nieska?onymi pla?ami i bogat? histori?, przyci?ga ekscytuj?cymi okoliczno?ciami inwestycyjnymi, ktre pojawi?y si? w tym kraju.

Porwnanie przyrostu kapita?u

pic

Przewiduje si?, ?e statystyczny dom wakacyjny na wybrze?u tureckim warty obecnie 75,000 Euro, b?dzie wart w ci?gu 5 lat 200,000 Euro. Cena ?redniej willi w Turcji, 3 sypialniowej rozpoczyna si? od ceny 85,000 Euro, jest to cena porwnywalna z cena 1 sypialniowego apartamentu w Hiszpanii. Wska?nik rocznych zyskw z wynajmu, w relacji do kosztw zakupu, jest du?o wy?szy ni? w innych krajach ?rdziemnomorskich i wynosi 15%.

Najwa?niejsze powody dlaczego warto kupowa? w Turcji

Turcja oferuje bardzo niskie ceny rynkowe nieruchomo?ci oraz ju? ustanowione horyzonty dla tych ktrzy chc? wynajmowa?. Zakup nieruchomo?ci w Turcji przez obcokrajowcw mo?liwy jest dopiero od3 lat. W tym czasie nieruchomo?ci podro?a?y o 80 - 100% i nadal s? one 2 - 3 krotnie ta?sze ni? nieruchomo?ci w Polsce. Mo?na ztego wnioskowa?, ?e nieruchomo?ci w Turcji mog? by? oprcz wakacyjnym domem - dobr? inwestycj?, lokat? kapita?u. Dla wielu kupuj?cych wysokie ceny uniemo?liwiaj? kupno nieruchomo?ci w krajach basenu morza ?rdziemnego. Relatywnie niskie ceny w Turcji oraz ich potencjalny du?y wzrost w przysz?o?ci, staje si? prawdziwym magnesem, przyci?gaj?cym co roku tysi?ce ch?tnych do inwestowania na Tureckim rynku. Wyr?niaj?ca sie naturalnym pi?knem, wspania?ym klimatem, s?ynn? go?cinno?ci? i cenami nieruchomo?ci gwarantuj?cymi wyj?tkowe korzy?ci finansowe, Turcja staje si? coraz bardziej popularna w?rod nabywcw nieruchomo?ci w rejonie morza ?rdziemnego.

Oto kilka doskona?ych powodw dlaczego warto kupowa? w Turcji

Wyj?tkowe pi?kno

Kapadocia, Turcja

Turcja stanowi prawdziw? mozaik? je?li chodzi o dost?p do mrz na p?nocy mo?emy wypoczywa? nad Morzem Czarnym, na zachodzie nad Egejskim za? na po?udniu nad ?rdziemnym. Od cz??ci kontynentu azjatyckiego oddziela Turcj? Morze Marmara, gdzie, znajduj? si? s?ynne cie?niny Bosfor i Dardanele.

Wybrze?e tureckie jest niesamowicie zr?nicowane, bez w?tpliwo?ci jest jednyn z najpi?kniejszych w basenie Morza ?rdziemnego. Ustawodawstwo tureckie szczeglnie chroni nieskazitelne wybrze?e, zabytki i krajobraz.

Boom na Tureckim rynku nieruchomo?ci

Za oko?o 55000 Euro ci?gle jeszcze mo?na kupi? 2 sypialniow? will?, a za niewiele ponad 125,000 Euro znale?? mo?na 3 sypialniow? will? z prywatnym basenem. Ceny te ju? s? 25-40% wy?sze ni? w zesz?ym roku. Coraz wi?ksze zainteresowanie tureckim rynkiem nieruchomo?ci z pewno?ci? umocni ten trend na przysz?o??.

Nieruchomo?ci w Turcji s? niezwykle atrakcyjne cenowo, a bior?c pod uwag?, ?e rynek ten jest dopiero w pocz?tkowej fazie rozwoju, mo?na obecnie porwnywa? Turcj? z Hiszpani?, sprzed oko?o 10-15 lat.

Doskona?e mo?liwo?ci wynajmu

Dla tych, ktrzy szukaj? zwrotu inwestycji z wynajmu swojej nieruchomo?ci, Turcja jest doskona?ym miejscem. Wysoki sezon turystyczny trwa od kwietnia do pa?dziernika, wybrze?e morza Egejskiego oferuje 300 dni s?onecznych w roku! Na rynku funkcjonuje szereg serwisw internetowych zajmuj?cych sie wynajmem nieruchomo?ci zagranicznych, jak cho?by Holidayvilla.com. czy polski interhome.pl.

Oto prezentacja przyk?adowych cen wynajmu: (ceny podajemy w funtach Brytyjskich, jako ?e najcz??ciej asystujemy w wynajmie dla Brytyjczykw)

Niski sezon (stycze?, luty, listopad, grudzie?)

- Apartament 2 sypialnie 150-200 na tydzie?

- Dom 3 sypialnie 200-300 na tydzie?

?redni sezon (marzec, kwiecie?, maj, pa?dziernik)

- Apartament 2 sypialnie 200-300 na tydzie?

- Dom 3 sypialnie 250-350 na tydzie?

Wysoki sezon (czerwiec, lipiec, sierpie?, wrzesie?)

- Apartament 2 sypialnie 250-450 na tydzie?

- Dom 3 sypialnie 450-800 na tydzie?

Elite Dom Turcja ze swojej strony asystuje w wynajmowaniu. Jestto cz??ci? naszej dzia?alno?ci.

Edukacja, Opieka Zdrowotna i Komunikacja

Standard opieki medycznej i edukacji w Turcji s? bardzo wysokie. Obcokrajowcy musz? p?aci? za us?ugi medyczne. Jednak?e na miejscu mo?na wykupi? ubezpieczenie medyczne. Rezydenci mog? zapisa? swoje dzieci do pa?stwowych lub prywatnych szk?, wliczaj?c w to mi?dzynarodowe szko?y gdzie j?zykiem wyk?adowym jest angielski.

Zr?nicowanie kulturowe

Kalkan, Turcja

Turcja to rwnie? kraj wielkich kontrastw, tutaj bowiem spotykaj? si? liczne kultury i ludy, a swoista mieszanka archaiczno?ci zakl?tej w zabytkach kultury i sztuki w ciekawy sposb ??czy si? z najnowszymi osi?gni?ciami techniki i nowoczesnymi o?rodkami turystycznymi, ktre odwiedzaj?cym Turcj? turystom oferuj? szereg luksusowych hoteli i apartamentw.

Ten niezwyk?y kraj po?o?ony na styku dwch kontynentw Europy i Azji to nie tylko bogactwo pradawnej cywilizacji, unikatowe zabytki islamskie i europejskie, ale co? jeszcze - kultura, kryj?ca w sobie tajemnic?, w naturalny sposb zespolona z religi? islamuoraz specyficzn?, odmienn? od naszej tradycj? i obyczajowo?ci?.

Tanie miejsce do ?ycia

Koszty wody, energii elektrycznej oraz pod??czenie telefonu i internetu s? ni?sze w Turcji ni? w Polsce. ?wie?e produkty s? najwy?szej jako?ci i szczeglnie tanie. Jedzenie na mie?cie jest rwnie? bardzo tanie.

Wzrost turystyki

Jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? ga??zi gospodarki Turcji jest turystyka, Najwi?cej turystw przyje?d?a z Niemiec, Rosji, Holandii, Belgii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie Inwestorw Sektora Turystycznego (TYD) w Turcji prognozuje, ?e w tym roku ten kraj odwiedzi 25 mln turystw zagranicznych a przychody przekrocz? 23 miliardw dolarw. Po??danym wynikiem jest osi?gni?cie liczby 30 mln turystw i 27 miliardw dolarw przychodu do 2010 roku. W tym celu turecki sektor turystyczny uruchomi? w 2007 roku zagraniczny program promocyjny opiewaj?cy na kwot? 75 milionw dolarw.

Niski stopie? przest?pczo?ci

Turcja jest bezpiecznym krajem z bardzo niskim wska?nikiem przest?pczo?ci.

?wiatowej s?awy go?cinno??

Turcy s? znani z go?cinno?ci i ?yczliwo?ci, a tak?e ognistego temperamentu, dlatego uchodz? za ?wietnych towarzyszy podczas imprez. Go?cinno?? jest w Turcji niemal prawnie ustalona. Podr?ny w Turcji nie jest nigdy turyst?; jest misafir, go?ciem, osob? zaproszon?. Turcy b?d? szcz??liwi, mog?c nam udzieli? porady, pomocy lub po prostu zaprosi? na herbat?. To zwyczaj przodkw, ktry trwa niezwykle ?ywo.

Klimat

Wybrze?e Egejskie i ?rdziemnomorskie cieszy si? doskona?ym klimatem. Ponad 300 s?onecznych dni w roku. Lata s? gor?ce i suche z temperatur? w lipcu i sierpniu przekraczaj?c? 30 stopni Celsjusza oraz z krtkimi i ?agodnymi zimami.

 

Pogoda w TurcjiTemperatura w Turcji

Zakup nieruchomo?ci w Turcji jest bezpieczny

Procedury nabywania nieruchomo?ci w Turcji s? bardzo uproszczone w porwnaniu z innymi krajami. W?asno?? ma swoje podstawy w tureckiej Konstytucji, zgodnie z art. 35 Prawa Nr 2644 Rejestr Ziemski, zagraniczne osoby fizyczne mog? nabywa? nieruchomo?ci przeznaczone do zamieszkania lub celw prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, je?li takie przeznaczenie jest przewidziane w obowi?zuj?cych planach zagospodarowania. Ca?kowita powierzchnia nieruchomo?ci na terenie Turcji, ktr? mo?e naby? zagraniczna osoba fizyczna nie mo?e przekroczy? 25 000 m2. Rada Ministrw posiada prawo do zwi?kszenia tego limitu do 30 hektarw. Ograniczenia te nie b?d? stosowane w przypadku ustanowienia hipoteki dla cudzoziemcw. Zgodnie z prawem Tureckim obcokrajowcy kupuj?cy nieruchomo?ci w Turcji maja takie same prawa jak obywatele tureccy. Wszystkie nieruchomo?ci s? po??czone z gruntem.

Turcja jest gotowa!

Proces reform demokratycznych i gospodarczych jaki ma miejsce w Turcji spowodowa?, ?e kraj ten sta? si? kolejnym kandydatem do przyst?pienia do Unii Europejskiej oraz doskona?ym miejscem do inwestycji. Turcja jest niezwykle popularnym miejscem w?rd turystw i inwestorw zagranicznych. Szacuje si?, ?e w roku 2007 sami tylko Brytyjczycy kupili w Turcji 20,000 nieruchomo?ci. Sprzyjaj?cy klimat do inwestycji i ci?gle jeszcze niskie ceny to najwa?niejsze atuty Turcji.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Akus Town Apartments - €30,000.00
Akus Town Apartments Akus Town Apartments to nowo uko?czony kompleks apartamentowy, bardzo dogodnie ulokowany, blisko centrum miasta, promenady, portu i mariny.
Wysokiej jako?ci apartamenty w doskona?ej cenie! Ceny rozpoczynaj? si? ju? od 30,000 Euro za jednosypialniowy apartament (55m2). Idealna okazja by za naprawd? niedu?e pieni?dze, spe?ni? swoje marzenia i sta? si? posiadaczem, doskona?ej nieruchomo?ci w ciep?ym kraju!

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...